N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 .

Szerződés

S z o l g á l t a t á s i   s z e r z ő d é s
az alberlet.hu portálon nyújtott szolgáltatásokra

amely létrejött

egyrészről:

Név: Alberlet.hu Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Klauzál u. 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-733417
Adószám: 13402646-2-42
Bankszámlaszám: 13402646-2-42
E-mail: alberlet@alberlet.hu
Képviseletében eljár: Legény Imre ügyvezető

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről:

Név:
Székhely: .
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
E-mail:
Képviseletében eljár:

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

 1. A szerződés tárgya

  1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés alapján ingatlan-nyilvántartási és hirdetési szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére a www.alberlet.hu portálon (a továbbiakban: Portál).

  2. A Szolgáltató által vállalt szolgáltatások felsorolását és részletes feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő a szerződés fennállása idején újabb szolgáltatásra tart igényt, úgy a szerződő felek az 1. számú mellékletet megfelelően módosítják.

 2. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

  1. A Szolgáltató vállalja, hogy az 1. számú mellékletben rögzített szolgáltatásokat az első negyedéves számla Megrendelő általi teljesítését követően haladéktalanul aktiválja, és a szerződés megszűnéséig, vagy a szolgáltatás felfüggesztésére okot adó körülmény bekövetkezéséig folyamatosan biztosítja.
  2. Amennyiben a Megrendelő bármilyen, a szolgáltatást érintő hibát észlel, köteles azt 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató részére e-mail üzenetben bejelenteni. A Szolgáltató köteles a hiba kijavítását a bejelentést követő munkanapon megkezdeni. A hibabejelentés késedelméből eredő következményeket a Megrendelő viseli.

  3. A Megrendelő az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a hirdetésre és az internetes hirdetésre vonatkozó szakmai etikai kódexek, ajánlások megtartásával veheti igénybe. Erre figyelemmel a Megrendelő – az itt fel nem sorolt egyéb, e körbe tartozó tilalmak és előírások megtartásán túl – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései
           -valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;
           -ne legyenek megtévesztőek, félreérthetőek a Portál látogatói számára;
           -mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;
           -ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;
           -ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit; stb.

   A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

  4. A 2.3. pontban foglaltak megtartásáért, illetve az esetleges megsértésükből eredő károkért és minden egyéb jogkövetkezményért harmadik személyekkel szemben – beleértve a hatóságokat és a szakmai szervezeteket – közvetlenül és kizárólag a Megrendelő felel. Amennyiben harmadik személy a 2.3. pontban írtak megsértéséből eredően a Szolgáltatóval szemben támasztana igényt, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató felé helytállni, illetve minden jogilag lehetséges módon haladéktalanul mentesíteni a Szolgáltatót az esetleges jogkövetkezmények alól. A Szolgáltató jogosult folyamatosan ellenőrizni a 2.3. pontban foglaltak megtartását, e jogának gyakorlása, vagy elmulasztása azonban semmiben nem érinti a Megrendelő jelen pontban részletezett kizárólagos felelősségét.

  5. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés, illetve az annak alapján igénybe vett szolgáltatások segítségével létrehozni kívánt jogügyletek nem sértik a vele jogviszonyban álló harmadik személyek jogát, jogos érdekét, illetve a harmadik személyekkel kötött ingatlanközvetítői, vagy -ügynöki szerződéseket. A Megrendelő továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások igénybe vételéhez – így különösen az általa hirdetni kívánt ingatlanokra és az ingatlanok bérbeadóira vonatkozó adatoknak a Portálon való feltüntetéséhez – nem szükséges harmadik személy előzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása, illetve ha szükséges, akkor rendelkezik azzal.

  6. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő és ügyfelei közötti szerződések alapján a Megrendelőre háruló feladatokat továbbra is kizárólagosan a Megrendelő látja el, e jogviszonyok alanyait és tartalmát a jelen szerződés semmiben nem érinti.

  7. A Szolgáltató fenntartja valamennyi, kizárólagosan őt illető jogát szolgáltatásainak minden elemére, így különösen de nem kizárólagosan a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.alberlet.hu domain névre, valamint internetes reklámfelületeire. Amennyiben a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Szolgáltató versenytársának hirdetését jeleníti meg (pl. más hasonló tárgyú portálok belinkelése, azok említése a hirdetés szövegében), a Szolgáltató a Megrendelő e-mailben történő értesítésével egyidejűleg a jogsértő hirdetési anyagot eltávolítja a szerverről. A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 3. Díjazás, fizetési feltételek

  1. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű havi szolgáltatási díjra jogosult.

  2. A havi díjakat negyedévenként, előre számlázza ki a Szolgáltató. A szolgáltatási díjat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni. Késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megtérítésére is köteles.

  3. A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező szolgáltatások havi díját egyoldalúan módosíthatja, az aktuális díjakat tartalmazó díjszabást a Megrendelő a saját Mappa adminisztrációs irodájában tekintheti meg, a Szolgáltató erről külön értesítést a Megrendelőnek nem küld. A módosított díjakat akkor kell elfogadottnak és a szerződő felek közötti jogviszonyban irányadónak tekinteni, ha a Megrendelő az általa előre kifizetett negyedéves időszak lejártát megelőzően azonnali hatályú felmondást, vagy – a 4.2. pont szerinti módon és határidőben – rendes felmondást nem közöl.

  4. A díjfizetés – akár csak részleges – késedelme, vagy elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

 4. A szerződés időtartama, megszűnése

  1. A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés egyoldalúan a 4.2. pont szerinti rendes felmondás, vagy a 4.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg, mindkét esetben írásbeli nyilatkozattal.

  2. A szerződést bármelyik fél felmondhatja indokolás nélkül, a Megrendelő által utoljára kifizetett negyedéves időszak utolsó napjára (a továbbiakban: negyedéves fordulónap). A rendes felmondást legkésőbb a negyedéves fordulónapot megelőző 15. napon kell közölni a másik féllel. A jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő rendes felmondás esetén a szerződés a negyedéves fordulónappal szűnik meg.

  3. Azonnali hatályú felmondásra súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult. Súlyos szerződésszegésnek kizárólag az a kötelezettségszegés minősül, amelynek vonatkozásában a jelen szerződés így rendelkezik. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésének napjával szűnik meg. Amennyiben a Megrendelő él azonnali hatályú felmondással, úgy visszajár részére a szolgáltatási díjnak a szerződés megszűnésétől a negyedéves fordulónapig számított, időarányos része.

  4. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató törli szerveréről a Megrendelő hirdetéseit, kivéve ha a Megrendelő élt jogszerűen azonnali hatályú felmondással. A jelen pontban foglalt rendelkezésnek megfelelően történt törlésből eredő esetleges adatvesztésért a Szolgáltató nem felel.

 5. A szolgáltatás felfüggesztése

  1. A Szolgáltató – minden olyan esetben, amikor megilletné az azonnali hatályú felmondás joga – 30 (harminc) naptári napra felfüggesztheti az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásait, illetve azok bármelyikét, anélkül, hogy ezzel a szerződést megszüntetné. A felfüggesztés időtartama a 30 (harminc) naptári napot csak akkor haladhatja meg, ha alapos okkal tartani lehet attól, hogy a felfüggesztett szolgáltatás helyreállítása esetén újabb, a felfüggesztésre okot adó jogsértést követne el a Megrendelő.

  2. A szolgáltatás felfüggesztéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt. A Szolgáltató a felfüggesztés ideje alatt is bármikor élhet azonnali hatályú felmondási jogával, a 4. fejezet rendelkezései szerint.

  3. A Megrendelő a szolgáltatás felfüggesztésének idejére is köteles megfizetni a szerződésben kikötött szolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem neki felróható okból, hanem a Megrendelő jogsértésének következtében nem biztosítja a felfüggesztett szolgáltatást.

 6. Titoktartás, záró rendelkezések

  1. A szerződő felek – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy bíróság, illetve hatóság felhívása hiányában – kötelesek a másik félre vonatkozó üzleti titkokat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatot, amely a jelen szerződéssel összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre hátrányos következménnyel járhat. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a szerződő feleket a szerződés megszűnését követően is határozatlan ideig terheli.

  2. A szerződő felek között – a postán kézbesítendő számlák, újabb szolgáltatásra vonatkozó megrendelések, valamint a rendes és azonnali hatályú felmondások kivételével – írásbeli közlésnek minősül a felek megadott fax számára, e-mail címére, vagy a Mappa adminisztrációs iroda kezelőfelületére küldött (elektronikus) üzenet.

  3. A szerződő felek az adataikban bekövetkező változásokról három naptári napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Az adatváltozásról történő tájékoztatásig valamennyi, a 6.2. pont szerint közölt nyilatkozat hatályosan közöltnek tekintendő akkor is, ha a nyilatkozat átvételére (visszaigazolására) bármely okból nem került sor.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012_________________________________________

Alberlet.hu Kft.
Szolgáltató
képv.:
Legény Imre ügyvezető____________________________


Megrendelő
képv.: