Created with Sketch. N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. image/svg+xml Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Szerződés

S z o l g á l t a t á s i   s z e r z ő d é s
az alberlet.hu portálon nyújtott szolgáltatásokra

amely létrejött

egyrészről:

Név: Alberlet.hu Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Klauzál u. 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-733417
Adószám: 13402646-2-42
Bankszámlaszám: 13402646-2-42
E-mail: alberlet@alberlet.hu
Képviseletében eljár: Legény Imre ügyvezető

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről:

Név:
Székhely: .
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
E-mail:
Képviseletében eljár:

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

 1. A szerződés tárgya

  1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés alapján ingatlan-nyilvántartási és hirdetési szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére a www.alberlet.hu portálon (a továbbiakban: Portál).

  2. A Szolgáltató által vállalt szolgáltatások felsorolását és részletes feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő a szerződés fennállása idején újabb szolgáltatásra tart igényt, úgy a szerződő felek az 1. számú mellékletet megfelelően módosítják.

 2. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

  1. A Szolgáltató vállalja, hogy az 1. számú mellékletben rögzített szolgáltatásokat az első negyedéves számla Megrendelő általi teljesítését követően haladéktalanul aktiválja, és a szerződés megszűnéséig, vagy a szolgáltatás felfüggesztésére okot adó körülmény bekövetkezéséig folyamatosan biztosítja.
  2. Amennyiben a Megrendelő bármilyen, a szolgáltatást érintő hibát észlel, köteles azt 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató részére e-mail üzenetben bejelenteni. A Szolgáltató köteles a hiba kijavítását a bejelentést követő munkanapon megkezdeni. A hibabejelentés késedelméből eredő következményeket a Megrendelő viseli.

  3. A Megrendelő az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a hirdetésre és az internetes hirdetésre vonatkozó szakmai etikai kódexek, ajánlások megtartásával veheti igénybe. Erre figyelemmel a Megrendelő – az itt fel nem sorolt egyéb, e körbe tartozó tilalmak és előírások megtartásán túl – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései
           -valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;
           -ne legyenek megtévesztőek, félreérthetőek a Portál látogatói számára;
           -mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;
           -ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;
           -ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit; stb.

   A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

  4. A 2.3. pontban foglaltak megtartásáért, illetve az esetleges megsértésükből eredő károkért és minden egyéb jogkövetkezményért harmadik személyekkel szemben – beleértve a hatóságokat és a szakmai szervezeteket – közvetlenül és kizárólag a Megrendelő felel. Amennyiben harmadik személy a 2.3. pontban írtak megsértéséből eredően a Szolgáltatóval szemben támasztana igényt, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató felé helytállni, illetve minden jogilag lehetséges módon haladéktalanul mentesíteni a Szolgáltatót az esetleges jogkövetkezmények alól. A Szolgáltató jogosult folyamatosan ellenőrizni a 2.3. pontban foglaltak megtartását, e jogának gyakorlása, vagy elmulasztása azonban semmiben nem érinti a Megrendelő jelen pontban részletezett kizárólagos felelősségét.

  5. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés, illetve az annak alapján igénybe vett szolgáltatások segítségével létrehozni kívánt jogügyletek nem sértik a vele jogviszonyban álló harmadik személyek jogát, jogos érdekét, illetve a harmadik személyekkel kötött ingatlanközvetítői, vagy -ügynöki szerződéseket. A Megrendelő továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások igénybe vételéhez – így különösen az általa hirdetni kívánt ingatlanokra és az ingatlanok bérbeadóira vonatkozó adatoknak a Portálon való feltüntetéséhez – nem szükséges harmadik személy előzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása, illetve ha szükséges, akkor rendelkezik azzal.

  6. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő és ügyfelei közötti szerződések alapján a Megrendelőre háruló feladatokat továbbra is kizárólagosan a Megrendelő látja el, e jogviszonyok alanyait és tartalmát a jelen szerződés semmiben nem érinti.

  7. A Szolgáltató fenntartja valamennyi, kizárólagosan őt illető jogát szolgáltatásainak minden elemére, így különösen de nem kizárólagosan a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.alberlet.hu domain névre, valamint internetes reklámfelületeire. Amennyiben a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Szolgáltató versenytársának hirdetését jeleníti meg (pl. más hasonló tárgyú portálok belinkelése, azok említése a hirdetés szövegében), a Szolgáltató a Megrendelő e-mailben történő értesítésével egyidejűleg a jogsértő hirdetési anyagot eltávolítja a szerverről. A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 3. Díjazás, fizetési feltételek

  1. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű havi szolgáltatási díjra jogosult.

  2. A havi díjakat negyedévenként, előre számlázza ki a Szolgáltató. A szolgáltatási díjat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni. Késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megtérítésére is köteles.

  3. A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező szolgáltatások havi díját egyoldalúan módosíthatja, az aktuális díjakat tartalmazó díjszabást a Megrendelő a saját Mappa adminisztrációs irodájában tekintheti meg, a Szolgáltató erről külön értesítést a Megrendelőnek nem küld. A módosított díjakat akkor kell elfogadottnak és a szerződő felek közötti jogviszonyban irányadónak tekinteni, ha a Megrendelő az általa előre kifizetett negyedéves időszak lejártát megelőzően azonnali hatályú felmondást, vagy – a 4.2. pont szerinti módon és határidőben – rendes felmondást nem közöl.

  4. A díjfizetés – akár csak részleges – késedelme, vagy elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

 4. A szerződés időtartama, megszűnése

  1. A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés egyoldalúan a 4.2. pont szerinti rendes felmondás, vagy a 4.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg, mindkét esetben írásbeli nyilatkozattal.

  2. A szerződést bármelyik fél felmondhatja indokolás nélkül, a Megrendelő által utoljára kifizetett negyedéves időszak utolsó napjára (a továbbiakban: negyedéves fordulónap). A rendes felmondást legkésőbb a negyedéves fordulónapot megelőző 15. napon kell közölni a másik féllel. A jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő rendes felmondás esetén a szerződés a negyedéves fordulónappal szűnik meg.

  3. Azonnali hatályú felmondásra súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult. Súlyos szerződésszegésnek kizárólag az a kötelezettségszegés minősül, amelynek vonatkozásában a jelen szerződés így rendelkezik. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésének napjával szűnik meg. Amennyiben a Megrendelő él azonnali hatályú felmondással, úgy visszajár részére a szolgáltatási díjnak a szerződés megszűnésétől a negyedéves fordulónapig számított, időarányos része.

  4. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató törli szerveréről a Megrendelő hirdetéseit, kivéve ha a Megrendelő élt jogszerűen azonnali hatályú felmondással. A jelen pontban foglalt rendelkezésnek megfelelően történt törlésből eredő esetleges adatvesztésért a Szolgáltató nem felel.

 5. A szolgáltatás felfüggesztése

  1. A Szolgáltató – minden olyan esetben, amikor megilletné az azonnali hatályú felmondás joga – 30 (harminc) naptári napra felfüggesztheti az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásait, illetve azok bármelyikét, anélkül, hogy ezzel a szerződést megszüntetné. A felfüggesztés időtartama a 30 (harminc) naptári napot csak akkor haladhatja meg, ha alapos okkal tartani lehet attól, hogy a felfüggesztett szolgáltatás helyreállítása esetén újabb, a felfüggesztésre okot adó jogsértést követne el a Megrendelő.

  2. A szolgáltatás felfüggesztéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt. A Szolgáltató a felfüggesztés ideje alatt is bármikor élhet azonnali hatályú felmondási jogával, a 4. fejezet rendelkezései szerint.

  3. A Megrendelő a szolgáltatás felfüggesztésének idejére is köteles megfizetni a szerződésben kikötött szolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem neki felróható okból, hanem a Megrendelő jogsértésének következtében nem biztosítja a felfüggesztett szolgáltatást.

 6. Titoktartás, záró rendelkezések

  1. A szerződő felek – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy bíróság, illetve hatóság felhívása hiányában – kötelesek a másik félre vonatkozó üzleti titkokat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatot, amely a jelen szerződéssel összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre hátrányos következménnyel járhat. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a szerződő feleket a szerződés megszűnését követően is határozatlan ideig terheli.

  2. A szerződő felek között – a postán kézbesítendő számlák, újabb szolgáltatásra vonatkozó megrendelések, valamint a rendes és azonnali hatályú felmondások kivételével – írásbeli közlésnek minősül a felek megadott fax számára, e-mail címére, vagy a Mappa adminisztrációs iroda kezelőfelületére küldött (elektronikus) üzenet.

  3. A szerződő felek az adataikban bekövetkező változásokról három naptári napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Az adatváltozásról történő tájékoztatásig valamennyi, a 6.2. pont szerint közölt nyilatkozat hatályosan közöltnek tekintendő akkor is, ha a nyilatkozat átvételére (visszaigazolására) bármely okból nem került sor.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012_________________________________________

Alberlet.hu Kft.
Szolgáltató
képv.:
Legény Imre ügyvezető____________________________


Megrendelő
képv.: