Created with Sketch. N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. image/svg+xml Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Általános szerzõdési feltételek

Az alberlet.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetõje, az Alberlet.hu Kft. (székhely: 1072 Budapest, Klauzál u. 23. I. em. 6.; cégjegyzékszám: 01-09-733417; bankszámlaszám: K&H 10400205-02014597 a továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit az alábbiakban részletezett általános szerzõdési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg:

1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, viszonya az egyedi szerzõdéshez

1.1. A jelen ÁSZF alanyi hatálya a Szolgáltatóra és a Honlap minden Felhasználójára kiterjed.

1.2. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed, tartalmazza a szolgáltatásokra létrejövõ jogviszonyokban irányadó szerzõdési feltételeket.

1.3. A Honlap tartalmát kizárólag olyan Felhasználó ismerheti meg, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el. Erre tekintettel minden Felhasználó (beleértve a nem regisztrálta Felhasználókat is), aki a Honlapra belép, a belépéssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.4. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra a felek egyedi szerzõdést nem kötnek, úgy az adott szolgáltatásra, illetve igénybe vételére a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Ha a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra a felek egyedi szerzõdést kötnek, akkor a jelen ÁSZF az egyedi szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben irányadó, azzal, hogy az ÁSZF és az egyedi szerzõdés közötti eseteleges ellentmondás esetén az egyedi szerzõdés rendelkezése alkalmazandó.

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáscsoportok

2.1. A Szolgáltató a Felhasználók részére a követezõ három alapvetõ szolgáltatáscsoport igénybe vételének lehetõségét biztosítja:

a) kiadó ingatlanok hirdetése a Honlapon (a továbbiakban: Hirdetés Szolgáltatás; a szolgáltatás részletes leírását, a rendelhetõ csomagokat, díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza);

b) reklámfelület biztosítása a Honlapon (a továbbiakban: Reklámszolgáltatás);

c) böngészés a Honlapon található hirdetések között (a továbbiakban: Böngészés)

2.2. A Hirdetés- és Reklámszolgáltatásra a felek egyedi szerzõdéseket kötnek a 4. fejezetben írtak szerint.

2.3. A 2.1. c) pont szerinti szolgáltatásra a felek egyedi szerzõdést nem kötnek, annak igénybe vételére a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Regisztráció

3.1. A Hirdetés- és Reklámszolgáltatást igénybe vevõ Felhasználók regisztrálni kötelesek a Honlapon. A Szolgáltató a sikeres regisztrációról visszaigazolást küld a Kommunikációs Felületen.

3.2 A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során valós és pontos adatokat ad meg, továbbá azok változása esetén adatait haladéktalanul megfelelõen módosítja. Jogi személy Felhasználó esetén a regisztráció során a cégnyilvántartásban szereplõ adatokat (cégnevet, székhelyet, stb.) kell megadni. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban írt kötelezettségét nem teljesíti, vagy hibásan, hiányosan, késedelmesen teljesíti, úgy az ebbõl eredõ minden következményért felel.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy a Felhasználó által megadott adat hibás, hiányos, vagy valótlan, úgy a Kommunikációs Felületen az adatok megfelelõ módosítására szólítja fel a Felhasználót. Ha a kifogásolt adat megfelelõ módosítására 3 naptári napon belül nem kerül sor, a Szolgáltató – választása szerint – felfüggeszti a szolgáltatást a felhívásban foglaltak teljesítéséig, vagy – az egyedi szerzõdés felmondásának közlésével egyidejûleg – törli a Felhasználó regisztrációját és hirdetéseit (reklámjait) a Honlapról.

3.4. A 3.3. pontban írtak szerint jár el a Szolgáltató abban az esetben is, ha azt tapasztalja, hogy egy Felhasználó – más személy nevében, de ténylegesen saját javára, vagy részben fiktív adatok megadásával – több regisztrációt létesít (különösen abból a célból, hogy a Szolgáltatót ezzel megtévesztve díjfizetési kötelezettségét elkerülje, vagy jogellenesen minimalizálja).

3.5. A 3.3. pontban írtak szerint jár el a Szolgáltató abban az esetben is, ha azt tapasztalja, hogy a Felhasználó olyan célból regisztrált, amely a Honlap tényleges rendeltetésével nem áll összhangban, vagy egyébként a közfelfogás által elismert üzleti etikai normákat sérti.

4. Az egyedi szerzõdések megkötésének folyamata, hatályba lépése

4.1. Az egyedi szerzõdés megkötésének elõfeltétele a Honlapon történõ, 3. fejezet szerinti regisztráció.

4.2. A Hirdetés Szolgáltatás igénybe vételéhez egyedi szerzõdés – Hirdetési Szerzõdés – megkötése szükséges. A Hirdetési Szerzõdés megkötéséhez a Felhasználó a Hirdetési Szerzõdés Panelt köteles hiánytalanul kitölteni. A Hirdetési Szerzõdés abban az idõpontban jön létre, amikor a Szolgáltató a Felhasználó által kitöltött Hirdetési Szerzõdés Panel elfogadásáról nyilatkozatot küld a Kommunikációs Felületen. A Hirdetési Szerzõdés feltételeit (pl. hatályba lépés és megszûnés napja, választott szolgáltatáscsomag, fizetendõ díj stb.) a Szolgáltató által elfogadott Hirdetési Szerzõdés Panelben rögzített adatok tartalmazzák. A felek a Hirdetés Szolgáltatásra külön papíralapú szerzõdést nem írnak alá, a Szolgáltató által elfogadott Hirdetési Szerzõdés Panelben foglaltakat magukra nézve kötelezõnek ismerik el és kijelentik, hogy annak tartamát, hitelességét a jövõben sem teszik vitássá. A Hirdetési Szerzõdés Panel kitöltésére a 3.2. és 3.3. pontokban írtak megfelelõen irányadók.

4.3. A Reklámszolgáltatás igénybe vételéhez külön papíralapú egyedi szerzõdés – Reklámfelület Szerzõdés – megkötése szükséges. A Reklámfelület Szerzõdés – ha abban a felek eltérõen nem állapodnak meg – az aláírás napján lép hatályba.

4.4. A Szolgáltató sem a Hirdetés-, sem a Reklámszolgáltatásra nem köteles szerzõdést kötni a Felhasználóval. A szerzõdéskötés megtagadását a Szolgáltató nem köteles megindokolni.

5. Díjazás

5.1. A szolgáltatási díjakat – a 2.1. a)-c) pontokban felsorolt szolgáltatáscsoportokhoz igazodó tagolásban – az ÁSZF mellékletei tartalmazzák.

5.2. Amennyiben a felek közötti egyedi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a Felhasználó a szolgáltatási díjat a tárgyidõszakra elõre köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történõ banki átutalás útján. Amennyiben a felek közötti egyedi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a díjfizetési kötelezettség teljesítésének (átutalás esetén a díj jóváírásának) napjától nyújtja.

5.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatási díjakat a KSH által közzétett, az elõzõ naptári évre vonatkozó inflációnak megfelelõ mértékben – a tárgyév január 1. napjára visszamenõleges hatállyal – elõzetes értesítés nélkül, egyoldalúan felemelje.

5.4. A Szolgáltató jogosult elektronikus számla kibocsátására. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges ingyenes szoftver beszerzése a Felhasználó feladata.

5.5 A regisztrált Felhasználó jogosult arra, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt egyes szolgáltatások díjának egyszerûbb és kedvezményes kiegyenlítése érdekében – a 2. számú mellékletben részletezett feltételekkel – 3.000 Ft+ÁFA, 4.500 Ft+ÁFA, 6.000 Ft+ÁFA, vagy egyénileg megadott összegû egyenleget töltsön fel. Amíg a regisztráció fennáll, addig a Felhasználó idõbeli korlátozás nélkül, bármikor fizethet a feltöltött egyenlege terhére. A regisztráció – bármely okból történõ – megszûnésének idõpontjában a feltöltött egyenleg aktuális összege elvész, annak terhére a Felhasználó nem fizethet és a Szolgáltató az egyenleg fel nem használt összegét nem téríti vissza.

6. A Honlap használatának alapvetõ feltételei

6.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlapon megjelenõ tartalmak tekintetében. Ennek megfelelõen a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Honlap tartalmát és megjelenését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetõségét a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelõen megszüntesse. A Honlapon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulásához kötött. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen adatot, anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet.

6.2. A Felhasználó elfogadja, hogy a hirdetéshez feltöltött fényképek és videófelvételek vonatkozásában a Szolgáltatót térben és idõben korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti meg, azzal azonban, hogy mindez nem gátolja a Felhasználó szerzõi jogainak gyakorlását.

6.3. A Hirdetõ hirdetéséhez kizárólag olyan képet tölthet fel, amely az ingatlant egyszerre csak egy nézõpontból ábrázolja; fotómontázs (tehát több képbõl, vagy képrészletbõl összeillesztett kép) használata tilos. Nem engedélyezett továbbá logó, piktogram, saját illetve egyéb weboldalra mutató link, teljesen más ingatlant ábrázoló kép, nyilvánvalóan más Hirdetõhöz köthetõ kép, nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép, illetve egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítõ kép sem. Az ÁSZF-ben rögzített feltételeknek nem megfelelõ képeket a Szolgáltató törli.

6.4. A Felhasználó a Hirdetõnek kizárólag az adott hirdetésre vonatkozó, a Honlap rendeltetéséhez illõ olyan üzenetet küldhet, amely nem szolgál sem közvetlenül sem közvetve marketingcélokat, nem reklámoz ingatlanközvetítõi tevékenységet és nem sért üzleti etikai normákat.

6.5. A Szolgáltató szükség esetén jogosult arra, hogy a hirdetések részét képezõ település, városrész, utca adatbázist módosítsa, és ezeket átvezesse a hirdetések adatain is

6.6. Különösen tilos továbbá:

- a Honlap tartalmának, illetve egyes elemeinek visszafejtése;

- a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történõ létesítése;

- bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely eleme módosítható vagy indexelhetõ (pl. keresõrobot);

- a Honlap adatbázisának – akár részleges – letöltése, tárolása, bármilyen módon történõ felhasználása.

6.7. Amennyiben törvény vagy egyéb jogszabály kötelezõen alkalmazandó elõírása eltérõen nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató nem vállal felelõsséget a Honlap tartalmáért, így különösen azért, hogy a hirdetések adatai valósak, helyesek, pontosak (pl. a kiadó ingatlan valóban a hirdetés szerinti mûszaki és jogi tulajdonságokkal rendelkezik és bérleti díja valóban megfelel a piaci viszonyoknak). Az adatok esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredõ jogkövetkezményekért a felelõsség kizárólag a Hirdetõt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részérõl a vele szemben érvényesítésre kerülõ valamennyi igénytõl. A Szolgáltató nem felel továbbá a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel a Honlapra, vagy amelyekre a Honlapon hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Honlapra feltöltött bannerek, linkek, stb. mutatnak.

6.8. Amennyiben a Szolgáltató felróható okból nem képes biztosítani a Honlap jelen ÁSZF szerinti hozzáférhetõségét, úgy arra az idõre, amíg valamely szolgáltatása nem volt elérhetõ, díjat nem számít fel. Ezt meghaladóan ugyanakkor a Szolgáltató a Honlap hozzáférhetõségének, vagy az egyes alkalmazások mûködésének hibáiból eredõ károkért, így különösen az esetleges elmaradt hasznokért nem felel.

6.9. A Szolgáltató a Honlap mûködésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A felek kizárják a Szolgáltató felelõsségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve a más szolgáltató közremûködésével teljesített alkalmazások üzemzavaraiért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelõsség.

6.10. Amennyiben a Szolgáltató kártérítési felelõssége az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítható, a Szolgáltató által fizetendõ kártérítés mértékének felsõ határa a Szolgáltató által megsértett egyedi szerzõdésben kikötött ellenérték összege.

6.11. A díjazás ellenében igénybe vehetõ szolgáltatások díjainak meghatározásakor a Szolgáltató a kártérítési felelõsségének jelen fejezetben foglalt korlátozását is figyelembe vette.

7. A Hirdetõ nyilatkozatai

7.1. A Hirdetõ, aki a szolgáltatást harmadik személy javára veszi igénybe (pl. ingatlanközvetítõként), kijelenti, hogy sem a Szolgáltatóval kötött egyedi szerzõdése, sem az annak eredményeként esetlegesen létrejövõ további jogviszonyok nem sértik sem a megbízójával létrejött szerzõdést, sem a megbízó jogos érdekeit.

7.2. A Hirdetõ kijelenti, hogy a hirdetések tartalma, az abban szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek, nem sértik harmadik személyek jogait, nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba, továbbá kijelenti, hogy a hirdetésben önellentmondó, félrevezetõ vagy nem egyértelmûen értelmezhetõ adatokat nem tüntet fel. A Hirdetõ vállalja, hogy Ingatlanirodája tagjai közül még senki nem töltötte fel ugyanezt az ingatlant tartalmazó hirdetést.

A Hirdetõ köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései

§ valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;

§ ne legyenek megtévesztõek, félreérthetõek a Portál látogatói számára;

§ mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;

§ ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;

§ ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit; stb.

 

7.3. A Hirdetõ kijelenti, hogy a hirdetések tartalmának megismeréséhez, és annak a Honlap rendeletetésével összhangban történõ felhasználásához ezúton kifejezetten hozzájárul, és ezen túlmenõen további (pl. harmadik személytõl származó) engedély, nyilatkozat beszerzése nem szükséges.

7.4. A Hirdetõ kijelenti, hogy rendelkezik a mûködéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, és – amennyiben nem, vagy nem kizárólag saját javára veszi igénybe a szolgáltatást – a jogosulttól származó szükséges felhatalmazással.

7.5. A Hirdetõ tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti 7.1.-7-4. pontokban foglalt bármely kötelezettségét megsérti, úgy a Szolgáltató a Kommunikációs Felületen a jogsértõ állapot megszüntetésére hívja fel, s amennyiben ennek 2 naptári napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató – választása szerint –

a) maga orvosolja a jogsértõ állapotot (pl. a hirdetés adatainak, szövegének pontosításával, módosításával, vagy valamely hirdetés törlésével), vagy

b) felfüggeszti a szolgáltatást a felhívásban foglaltak teljesítéséig, vagy

c) – az egyedi szerzõdés felmondásának közlésével egyidejûleg – törli a Hirdetõ regisztrációját és hirdetéseit (reklámjait) a Honlapról.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy az általa választott intézkedésrõl, amennyiben azt nem tartja kellõen hatékonynak, másik intézkedésre térjen át.

7.6. A Hirdetõ kijelenti, hogy nem áll felszámolási-, csõd-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt és nincsen tudomása arról, hogy ilyen eljárást bárki kezdeményezett volna ellene, vagy ilyen veszély fenyegetné. A Hirdetõ vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót arról, ha a jelen pontban írt körülményeiben bármilyen változás következett be. A Hirdetõ tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene felszámolási-, csõd-, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a Szolgáltató mindaddig, míg az eljárás iránti kérelmet el nem utasítják, a szolgáltatását felfüggesztheti, amennyiben pedig az eljárás iránti kérelemnek helyt adnak (tehát pl. a felszámolását elrendelik), úgy a Hirdetõ regisztrációja és hirdetései (reklámjai) – az egyedi szerzõdés felmondásának közlésével egyidejûleg – törlésre kerülnek.

7.7. A Hirdetõ tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult annak folyamatos ellenõrzésére, hogy a Hirdetõ a Honlapot az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok megtartásával használja-e, ugyanakkor a Szolgáltatónak nem feladata az esetleges jogsértések feltárása és a Hirdetõ errõl történõ értesítése. A Hirdetõ vállalja, hogy teljeskörûen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdetõ tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

7.8. A Hirdetõ ismeri és elfogadja azt a tényt, hogy a Honlap üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítõi tevékenységet, a Honlapon böngészõkkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetõk joga és kötelezettsége. Ennek megfelelõen a Hirdetõ kizárólagosan felel az ingatlanközvetítõi tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványok és engedélyek beszerzéséért, illetve a külön jogszabályban elõírt szakmai képesítés megszerzésének igazolásáért. A Hirdetõ tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részben sem vállalja át a Hirdetõnek a megbízójával kötött ingatlanközvetítõi szerzõdésébõl eredõ kötelezettségeit.

7.9. A Hirdetõ tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetések (reklámok) elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is –, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más hirdetés vagy más reklám ugyanazon az oldalon történõ elhelyezését a Hirdetõ nem kifogásolhatja, igényt a hirdetés (reklám) közvetett- vagy közvetlen környezetében lévõ más – akár konkurens – hirdetés (reklám) tekintetében nem támaszthat.

7.10. A Hirdetõ kifejezetten elfogadja, hogy – amennyiben a regisztráció során ehhez hozzájárul – a Szolgáltató õt megadott telefonos elérhetõségén és mail címén marketig célból felhívja, illetõleg részére hírleveleket küldjön.

7.11. A Hirdetõ kifejezetten elfogadja, hogy hirdetéseit, vagy azok bármelyikét a Szolgáltató az irodahaz.com és luxuryrentals.hu weboldalra is feltöltse, ahol elérhetõségként saját központi telefonszámát adja meg. Érdeklõdés esetén a Szolgáltató veszi fel a kapcsolatot a Hirdetõvel.

8. A szolgáltatás felfüggesztése, az egyedi szerzõdés felmondása, egyéb okból történõ megszûnése

8.1. A Szolgáltató – anélkül, hogy a vonatkozó egyedi szerzõdést felmondaná – jogosult az egyedi szerzõdés szerinti szolgáltatás felfüggesztésére, ha:

- a hirdetés, vagy reklám a hatályos magyar jogi rendelkezéséket, internet-, vagy egyéb szakmai etikai kódexet sért,

- harmadik személy panaszában azt sérelmezi, hogy a hirdetésben, reklámban adataival (pl. telefonszámával) visszaéltek, azt engedélye nélkül tették közzé, vagy valamely szellemi alkotásához fûzõdõ jogát megsértették (pl. az általa készített fényképet hozzájárulása nélkül tették közzé),

- a hirdetés, vagy reklám tisztességtelen, megtévesztõ, egyébként nem összeegyeztethetõ a Honlap rendeltetésével, vagy a Szolgáltató üzleti jó hírnevét, vagy üzleti érdekét sérti,

- a Hirdetõ fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik,

- a hirdetés, vagy reklám bármely eleme informatikai biztonsági kockázatot jelent,

- az egyedi szerzõdés így rendelkezik,

- az ÁSZF máshol így rendelkezik.

8.2. A szolgáltatás felfüggesztésérõl a Szolgáltató – a felfüggesztés foganatosításával egyidejûleg – a Kommunikációs Felületen értesíti a Hirdetõt. Az értesítés tartalmazza a felfüggesztésre okot adó körülmények felsorolását is. Amennyiben a Hirdetõ a felfüggesztésre okot adó körülményeket az értesítéstõl számított 3 naptári napon belül nem szünteti meg, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja az egyedi szerzõdést. A felfüggesztésre okot adó körülmény akkor tekintendõ megszûntnek, ha azokat a Hirdetõ elhárítja és ennek megtörténtét a Kommunikációs Felületen az elõbb írt 3 napos határidõn belül igazolja a Szolgáltató felé.

8.3. Mind a felfüggesztés, mind az azonnali hatályú felmondás történhet részlegesen, azaz csak a jogsértéssel érintett hirdetés (reklám) vonatkozásában, de a Szolgáltató dönthet úgy is, hogy minden, az érintett Hirdetõvel kapcsolatos szolgáltatását felfüggeszti, illetve minden egyedi szerzõdését azonnali hatállyal felmondja.

8.4. A szolgáltatás felfüggesztésének idõtartamára a Szolgáltatót a teljes szolgáltatási díj megilleti, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás tényleges igénybe vételét ilyenkor a Hirdetõ saját felróható magatartása akadályozza.

8.5. Az azonnali hatályú felmondást Hirdetési Szerzõdés esetében a Kommunikációs Felületen, Reklámfelület Szerzõdés esetében cégszerûen aláírt papíralapú nyilatkozatban közli a Szolgáltató. A közlés elõbbi esetben a Kommunikációs Felületen történõ megjelenítés idõpontjában, utóbbi esetben a Reklámfelület Szerzõdésben megadott címre történt, feladóvevénnyel igazolt postai feladás napját követõ ötödik munkanapon hatályosul.

8.6. Az azonnali hatályú felmondás 8.5. pont szerinti közlésével az érintett egyedi szerzõdés megszûnik. Ebben az esetben a Hirdetõ az egyedi szerzõdés megszûnéstõl az egyedi szerzõdés eredetileg kikötött lejártáig terjedõ idõre esõ szolgáltatási díjat meghiúsulási kötbér jogcímén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére, a felmondás közlésétõl számított 15 naptári napon belül.

8.7. Amennyiben a Hirdetõ megítélése szerint a Szolgáltató nem szerzõdésszerûen teljesít, úgy kifogását a Kommunikációs Felületen köteles bejelenteni a Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató az indokolt kifogásban foglaltakat a bejelentéstõl számított 3 naptári napon belül nem orvosolja, akkor a Hirdetõ – a 8.5. pont megfelelõ alkalmazásával – azonnali hatályú felmondással élhet. Ebben az esetben az azonnali hatályú felmondással érintett egyedi szerzõdés megszûnése és eredetileg kikötött lejárta közötti idõre esõ szolgáltatási díjat, ha azt a Hirdetõ már elõre teljesítette, a Szolgáltató köteles 15 naptári napon belül visszatéríteni.

8.7. Az egyedi szerzõdés azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény hiányában akkor szüntethetõ meg egyoldalúan (rendes felmondással), ha erre az egyedi szerzõdés lehetõséget ad. A felmondási idõt ilyen esetben szintén az egyedi szerzõdés rögzíti.

8.7. Azonnali hatályú felmondás hiányában az egyedi szerzõdés megszûnik:

- a határozott idõre szóló egyedi szerzõdésben meghatározott idõtartam lejártával,

- rendes felmondás esetén – ha rendes felmondásra az egyedi szerzõdés lehetõséget ad – a felmondási idõ lejártával,

- a felek közös megegyezése esetén a közösen meghatározott idõpontban.

9. Adatvédelmi rendelkezések

9.1. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a következõ adatok kezeléséhez: név, dátum, e-mail cím, a hirdetés szövege, a hirdetésekhez feltöltött fényképek, a Felhasználó által megadott egyéb adatok, továbbá azok az adatok, amelyek hiányában a szolgáltatás technikai okból nem lenne teljeskörûen biztosítható.

9.2. Amennyiben a Felhasználó sem Hirdetési-, sem Reklámszolgáltatásra nem kötött egyedi szerzõdést, úgy a kezelt adatok a regisztráció törlésével egyidejûleg törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval egyedi szerzõdést kötött, úgy a törlésre a szerzõdéskötés évét követõ hatodik év utolsó napján kerül sor.

9.3. A Szolgáltató a 9.1. pont szerinti adatokat a szolgáltatás szerzõdésszerû teljesítéséhez, illetve a szerzõdésekbõl eredõ igényeinek érvényesítéséhez, valamint a regisztráció során engedélyezett, ÁSZF szerinti marketig tevékenységhez szükséges módon és mértékben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az irányadó nemzetközi egyezmények elõírásainak megfelelõen kezeli.

9.4. A személyes adatok törlése, vagy módosítása, továbbá a regisztráció során engedélyezett marketing tevékenységhez adott hozzájárulás visszavonása kezdeményezhetõ:

- e-mail üzenetben az iroda@alberlet.hu címre küldött üzenettel, vagy

- postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levélben.

9.5. A vonatkozó jogszabályokban megjelölt hatóságok (így különösen: bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, országgyûlési biztos stb.) tájékoztatás adása, adatok közlése, iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Szolgáltatót. Ilyen megkeresés esetén a Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9.6. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt adatok legmagasabb szintû védelme, azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, jogosulatlan hozzáférésének, sérülésének, véletlen megsemmisülésének, jogosulatlan felhasználásának megakadályozása, valamint lehetõség szerinti pontossága, teljessége, naprakész állapota érdekében.

9.7. A Szolgáltató a 9.1. pont szerinti adatokat jogi kötelezettségeinek teljesítése, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követõen is kezelheti.

9.8. A Felhasználó ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan adatokat gyûjtsön, amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fennakadásmentes biztosítása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel (IP-cím, felhasználás idõpontja, megtekintett weboldalak, böngészõprogram, valamint a böngészõ egyedi azonosítását lehetõvé tévõ egy vagy több cookie). A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a szolgáltatások minõségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul.

9.9. A Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik személy részére csak szolgáltatásainak fejlesztése, vagy üzemeltetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

9.10. A Honlap külsõ (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken elérhetõ oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyûjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelõsségét kizárja.

9.11. A Honlapra történõ belépéssel a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyûjtse és kezelje adatait. E körben a Hirdetõ tudomásul veszi, hogy hirdetés csak akkor tehetõ közzé, ha a Hirdetõ a Szolgáltató részére megadja a mindazon adatait, amelyek a szolgáltatás megfelelõ biztosításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

9.11. A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezelésérõl, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a 9.4. pontban írt módon.

9.12. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról.

9.13. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatot kijavíthatja, ha az nem valós, vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelõ (helyes) adatot a Szolgáltató ismeri.

9.14. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.15. A szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetekben törli az általa kezelt adatot, így különösen akkor, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.16. A Szolgáltató a helyesbítésrõl, a zárolásról és a törlésrõl a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellõzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

9.17. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

9.18. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.19. A Felhasználó jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

10. Titoktartás

10.1. A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszûnését követõen sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetõvé a másik fél elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket idõbeli korlátozás nélkül terheli addig az idõpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerûen nyilvánosságra nem kerül(het)nek.

10.2. Az információk nem minõsülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerûen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerûen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartás kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

11. Szellemi Alkotások

11.1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a keresõ motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, domain-nevére, az azzal képzett másodlagos domain nevekre valamint internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogait.

12. Jognyilatkozatok közlése, értesítések

12.1. Amennyiben az ÁSZF eltérõen nem rendelkezik, a felek jognyilatkozatai akkor tekintendõk hatályosan közöltnek, ha azt a Kommunikációs Felületen megjelenítették, vagy ha ajánlott-tértivevényes küldeményként a másik fél egyedi szerzõdésben megjelölt székhelyére kézbesítették.

12.2. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindazon adatváltozásokat, amelyek a regisztráció során rögzített adatokat, vagy az egyedi szerzõdés teljesítését érintõ adatokat (így különösen a hirdetés adatait) érintik, 3 naptári napon belül a Kommunikációs Felületen közöljék. A közlés késedelmébõl, vagy elmaradásából eredõ minden kár és hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felelt terheli.

12.3. A felek kölcsönösen vállalják, hogy a Kommunikációs Felületen haladéktalanul értesítik egymást arról, ha elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) akadályozza szerzõdésszerû teljesítésüket. Az értesítést elmulasztó fél vis maiorra nem hivatkozhat.

13. Záró rendelkezések

13.1. A felhasználók a Szolgáltatóval szemben fennálló követeléseiket kizárólag a Szolgáltató elõzetes írásos hozzájárulásával engedményezhetik.

13.2. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezõ mellékletek:

1. számú melléklet: Szolgáltatási szerzõdés az Alberlet.hu portálon nyújtott szolgáltatásokra + díjtáblázat

13.3. A felek közötti jogvita esetén a jelen ÁSZF és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Általános szerzõdési feltételek 1. számú melléklete

Szolgáltatási szerzõdés az alberlet.hu portálon nyújtott szolgáltatásokra

amely létrejött

egyrészrõl:

Név:

Alberlet.hu Kft.

Székhely:

1072 Budapest Klauzál u. 23.

Cégjegyzékszám:

01-09-733417

Adószám:

13402646-2-42

Bankszámlaszám:

10400205-02014597

E-mail:

alberlet@alberlet.hu

Képviseletében eljár:

Legény Imre ügyvezetõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészrõl:

Név:

 

Székhely:

 

Cégjegyzékszám:

 

Adószám:

 

Bankszámlaszám:

 

Fax:

 

E-mail:

 

Képviseletében eljár /ügyvezetõ, tulajdonos/:

 

mint megrendelõ(a továbbiakban: Megrendelõ) között a mainapon az alábbi feltételekkel:

1. A szerzõdés tárgya

1.1. Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a jelen szerzõdés alapján ingatlan-nyilvántartási és hirdetési szolgáltatásokat nyújt a Megrendelõ részére a www.alberlet.hu portálon (a továbbiakban: Portál).

1.2. A Szolgáltató által vállalt szolgáltatások felsorolását és részletes feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a Megrendelõ a szerzõdés fennállása idején újabb szolgáltatásra tart igényt, úgy a szerzõdõ felek az 1. számú mellékletet megfelelõen módosítják.

2. A szerzõdõ felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az 1. számú mellékletben rögzített szolgáltatásokat az elsõ negyedéves számla Megrendelõ általi teljesítését követõen haladéktalanul aktiválja, és a szerzõdés megszûnéséig, vagy a szolgáltatás felfüggesztésére okot adó körülmény bekövetkezéséig folyamatosan biztosítja.

2.2. Amennyiben a Megrendelõ bármilyen, a szolgáltatást érintõ hibát észlel, köteles azt 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató részére e-mail üzenetben bejelenteni. A Szolgáltató köteles a hiba kijavítását a bejelentést követõ munkanapon megkezdeni. A hibabejelentés késedelmébõl eredõ következményeket a Megrendelõ viseli.

2.3. A Megrendelõ az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a hirdetésre és az internetes hirdetésre vonatkozó szakmai etikai kódexek, ajánlások megtartásával veheti igénybe. Erre figyelemmel a Megrendelõ – az itt fel nem sorolt egyéb, e körbe tartozó tilalmak és elõírások megtartásán túl – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései

§ valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;

§ ne legyenek megtévesztõek, félreérthetõek a Portál látogatói számára;

§ mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;

§ ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;

§ ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit; stb.

A jelen pont megsértése súlyos szerzõdésszegésnek minõsül.

2.4. A 2.3. pontban foglaltak megtartásáért, illetve az esetleges megsértésükbõl eredõ károkért és minden egyéb jogkövetkezményért harmadik személyekkel szemben – beleértve a hatóságokat és a szakmai szervezeteket – közvetlenül és kizárólag a Megrendelõ felel. Amennyiben harmadik személy a 2.3. pontban írtak megsértésébõl eredõen a Szolgáltatóval szemben támasztana igényt, úgy a Megrendelõ köteles a Szolgáltató felé helytállni, illetve minden jogilag lehetséges módon haladéktalanul mentesíteni a Szolgáltatót az esetleges jogkövetkezmények alól. A Szolgáltató jogosult folyamatosan ellenõrizni a 2.3. pontban foglaltak megtartását, e jogának gyakorlása, vagy elmulasztása azonban semmiben nem érinti a Megrendelõ jelen pontban részletezett kizárólagos felelõsségét.

2.5. A Megrendelõ kijelenti, hogy a jelen szerzõdés, illetve az annak alapján igénybe vett szolgáltatások segítségével létrehozni kívánt jogügyletek nem sértik a vele jogviszonyban álló harmadik személyek jogát, jogos érdekét, illetve a harmadik személyekkel kötött ingatlanközvetítõi, vagy -ügynöki szerzõdéseket. A Megrendelõ továbbá kijelenti, hogy a jelen szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatások igénybe vételéhez – így különösen az általa hirdetni kívánt ingatlanokra és az ingatlanok bérbeadóira vonatkozó adatoknak a Portálon való feltüntetéséhez – nem szükséges harmadik személy elõzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása, illetve ha szükséges, akkor rendelkezik azzal.

2.6. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy a Megrendelõ és ügyfelei közötti szerzõdések alapján a Megrendelõre háruló feladatokat továbbra is kizárólagosan a Megrendelõ látja el, e jogviszonyok alanyait és tartalmát a jelen szerzõdés semmiben nem érinti.

2.7. A Szolgáltató fenntartja valamennyi, kizárólagosan õt illetõ jogát szolgáltatásainak minden elemére, így különösen de nem kizárólagosan a keresõ motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.alberlet.hu domain névre, valamint internetes reklámfelületeire. Amennyiben a Megrendelõ a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Szolgáltató versenytársának hirdetését jeleníti meg (pl. más hasonló tárgyú portálok belinkelése, azok említése a hirdetés szövegében), a Szolgáltató a Megrendelõ e-mailben történõ értesítésével egyidejûleg a jogsértõ hirdetési anyagot eltávolítja a szerverrõl. A jelen pont megsértése súlyos szerzõdésszegésnek minõsül.

3. Díjazás, fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató szerzõdésszerû teljesítéséért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékû havi szolgáltatási díjra jogosult.

3.2. A havi díjakat negyedévenként, elõre számlázza ki a Szolgáltató. A szolgáltatási díjat a Megrendelõ a számla kézhezvételétõl számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történõ átutalással köteles megfizetni. Késedelem esetén a Megrendelõ a Ptk. szerinti késedelmi kamat megtérítésére is köteles.

3.3. A Szolgáltató a szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatások havi díját egyoldalúan módosíthatja, az aktuális díjakat tartalmazó díjszabást a Megrendelõ a saját Mappa adminisztrációs irodájában tekintheti meg, a Szolgáltató errõl külön értesítést a Megrendelõnek nem küld. A módosított díjakat akkor kell elfogadottnak és a szerzõdõ felek közötti jogviszonyban irányadónak tekinteni, ha a Megrendelõ az általa elõre kifizetett negyedéves idõszak lejártát megelõzõen azonnali hatályú felmondást, vagy – a

4.2. pont szerinti módon és határidõben – rendes felmondást nem közöl.

3.4. A díjfizetés – akár csak részleges – késedelme, vagy elmulasztása súlyos szerzõdésszegésnek minõsül.

4. A szerzõdés idõtartama, megszûnése

4.1. A szerzõdõ felek a jelen szerzõdést határozatlan idõre kötik. A szerzõdés egyoldalúan a 4.2. pont szerinti rendes felmondás, vagy a 4.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondás útján szüntethetõ meg, mindkét esetben írásbeli nyilatkozattal.

4.2. A szerzõdést bármelyik fél felmondhatja indokolás nélkül, a Megrendelõ által utoljára kifizetett negyedéves idõszak utolsó napjára (a továbbiakban: negyedéves fordulónap). A rendes felmondást legkésõbb a negyedéves fordulónapot megelõzõ 15. napon kell közölni a másik féllel. A jelen szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõ rendes felmondás esetén a szerzõdés a negyedéves fordulónappal szûnik meg.

4.3. Azonnali hatályú felmondásra súlyos szerzõdésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult. Súlyos szerzõdésszegésnek kizárólag az a kötelezettségszegés minõsül, amelynek vonatkozásában a jelen szerzõdés így rendelkezik. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzõdés a felmondás közlésének napjával szûnik meg. Amennyiben a Megrendelõ él azonnali hatályú felmondással, úgy visszajár részére a szolgáltatási díjnak a szerzõdés megszûnésétõl a negyedéves fordulónapig számított, idõarányos része.

4.4. A szerzõdés bármely okból történõ megszûnése esetén a Szolgáltató törli szerverérõl a Megrendelõ hirdetéseit, kivéve ha a Megrendelõ élt jogszerûen azonnali hatályú felmondással. A jelen pontban foglalt rendelkezésnek megfelelõen történt törlésbõl eredõ esetleges adatvesztésért a Szolgáltató nem felel.

5. A szolgáltatás felfüggesztése

5.1. A Szolgáltató – minden olyan esetben, amikor megilletné az azonnali hatályú felmondás joga – 30 (harminc) naptári napra felfüggesztheti az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásait, illetve azok bármelyikét, anélkül, hogy ezzel a szerzõdést megszüntetné. A felfüggesztés idõtartama a 30 (harminc) naptári napot csak akkor haladhatja meg, ha alapos okkal tartani lehet attól, hogy a felfüggesztett szolgáltatás helyreállítása esetén újabb, a felfüggesztésre okot adó jogsértést követne el a Megrendelõ.

5.2. A szolgáltatás felfüggesztésérõl a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelõt. A Szolgáltató a felfüggesztés ideje alatt is bármikor élhet azonnali hatályú felmondási jogával, a 4. fejezet rendelkezései szerint.

5.3. A Megrendelõ a szolgáltatás felfüggesztésének idejére is köteles megfizetni a szerzõdésben kikötött szolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem neki felróható okból, hanem a Megrendelõ jogsértésének következtében nem biztosítja a felfüggesztett szolgáltatást.

6. Titoktartás, záró rendelkezések

6.1. A szerzõdõ felek – jogszabály eltérõ rendelkezése, vagy bíróság, illetve hatóság felhívása hiányában – kötelesek a másik félre vonatkozó üzleti titkokat megõrizni. Ezen túlmenõen sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatot, amely a jelen szerzõdéssel összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre hátrányos következménnyel járhat. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a szerzõdõ feleket a szerzõdés megszûnését követõen is határozatlan ideig terheli.

6.2. A szerzõdõ felek között – a postán kézbesítendõ számlák, újabb szolgáltatásra vonatkozó megrendelések, valamint a rendes és azonnali hatályú felmondások kivételével – írásbeli közlésnek minõsül a felek megadott fax számára, e-mail címére, vagy a Mappa adminisztrációs iroda kezelõfelületére küldött (elektronikus) üzenet.

6.3. A szerzõdõ felek az adataikban bekövetkezõ változásokról három naptári napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Az adatváltozásról történõ tájékoztatásig valamennyi, a 6.2. pont szerint közölt nyilatkozat hatályosan közöltnek tekintendõ akkor is, ha a nyilatkozat átvételére (visszaigazolására) bármely okból nem került sor.

A szerzõdõ felek a jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben megegyezõt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

 

Budapest, 20______________

___________________

Alberlet.hu Kft.
Szolgáltató
képv.:
Legény Imre ügyvezetõ

___________________

Megrendelõ
képv.:

 

Díjtáblázat - Elõfizetõknek /1. számú melléklet/

 

 

Havi díj

3 hónapra fizetendõ

Megrendelés

0 - 100 hirdetés
korlátlan referensi belépés
+havi díjnak megfelelõ összegû kiemelési egyenleg

9 900 Ft + áfa

29 700 Ft + áfa

 

101 - 500 hirdetés
korlátlan referensi belépés
+havi díjnak megfelelõ összegû kiemelési egyenleg

19 900 Ft + áfa

59 700 Ft + áfa

 

501 - 1000 hirdetés
korlátlan referensi belépés
+havi díjnak megfelelõ összegû kiemelési egyenleg

39 900 Ft + áfa

119 700 Ft + áfa

 

 

 

 

 

Heti frissítés:

10 000 Ft + áfa

30 000 Ft + áfa

 

Áttöltés*:

5 000 Ft +áfa

15 000 Ft + áfa

 

 

 

 

 

Logo megjelenítése:

díjmentes

díjmentes

 

Saját honlap megjelenítése:

díjmentes

díjmentes

 

 

A számlázás és díjfizetés három havonta elõre történik.

A megrendelni kívánt szolgáltatást kérjük megjelölni.

*Áttöltés: Az ingatlaniroda hirdetés adatbázisának automatikus átvétele a következõ rendszerekbõl: Házbank, Sunflower, Ingatlantájoló, Ingatlanforrás

Általános szerzõdési feltételek 2. számú melléklete
Egyenleggel fizethetõ szolgáltatások

Az Alberlet.hu -n egyenleggel a kiemelések fizethetõek:

Képek aktiválása
Elõrehozás a listában
Fõoldali kiemelés
Extra hirdetés
Színnel való kiemelés
Kiemelés címkével
Fizess a valós megtekintés alapján
Napi kiemelés

A kiemelésekrõl részletes leírás a következõ oldalon található: http://www.alberlet.hu/8-Kiemelesi-lehetosegek

A kiemelések árai különbözõek. Díja az egyenlegbõl kerül levonásra. Az aktuális díjakról Ügyfélszolgálatunkon (e-mail cím: iroda@alberlet.hu), illetve hirdetésfeladás során a kiemelések oldalán tájékozódhat.

Az egyenleg elõfizetési díjra nem használható fel, mappa szolgáltatás nem aktiválható belõle.