Created with Sketch. N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. image/svg+xml Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Általános szerződési feltételek

Az alberlet.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője, az Alberlet.hu Kft. (székhely: 1075 Budapest, Holló utca 3-9. fsz. 4. (utcafrontos üzlet).; cégjegyzékszám: 01-09-733417; bankszámlaszám: K&H 10400205-02014597 a továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg:

1.       Az ÁSZF hatálya, elfogadása, viszonya az egyedi szerződéshez

1.1.    A jelen ÁSZF alanyi hatálya a Szolgáltatóra és a Honlap minden Felhasználójára kiterjed.

1.2.    A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed, tartalmazza a szolgáltatásokra létrejövő jogviszonyokban irányadó szerződési feltételeket.

1.3.    A Honlap tartalmát kizárólag olyan Felhasználó ismerheti meg, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Erre tekintettel minden Felhasználó (beleértve a nem regisztrálta Felhasználókat is), aki a Honlapra belép, a belépéssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.4.    Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra a felek egyedi szerződést nem kötnek, úgy az adott szolgáltatásra, illetve igénybe vételére a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Ha a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra a felek egyedi szerződést kötnek, akkor a jelen ÁSZF az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó, azzal, hogy az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eseteleges ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezése alkalmazandó.

2.       A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáscsoportok

2.1.    A Szolgáltató a Felhasználók részére a követező három alapvető szolgáltatáscsoport igénybe vételének lehetőségét biztosítja:

a)  kiadó ingatlanok hirdetése a Honlapon (a továbbiakban: Hirdetés Szolgáltatás; a szolgáltatás részletes leírását, a rendelhető csomagokat, díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza);

b)  reklámfelület biztosítása a Honlapon (a továbbiakban: Reklámszolgáltatás);

c)  böngészés a Honlapon található hirdetések között (a továbbiakban: Böngészés)

2.2.    A Hirdetés- és Reklámszolgáltatásra a felek egyedi szerződéseket kötnek a 4. fejezetben írtak szerint.

2.3.    A 2.1. c) pont szerinti szolgáltatásra a felek egyedi szerződést nem kötnek, annak igénybe vételére a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.       Regisztráció

3.1.    A Hirdetés- és Reklámszolgáltatást igénybe vevő Felhasználók regisztrálni kötelesek a Honlapon. A Szolgáltató a sikeres regisztrációról visszaigazolást küld a Kommunikációs Felületen.

3.2     A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során valós és pontos adatokat ad meg, továbbá azok változása esetén adatait haladéktalanul megfelelően módosítja. Jogi személy Felhasználó esetén a regisztráció során a cégnyilvántartásban szereplő adatokat (cégnevet, székhelyet, stb.) kell megadni. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban írt kötelezettségét nem teljesíti, vagy hibásan, hiányosan, késedelmesen teljesíti, úgy az ebből eredő minden következményért felel.

3.3.    Amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy a Felhasználó által megadott adat hibás, hiányos, vagy valótlan, úgy a Szolgáltató – az egyedi szerződés felmondásának Kommunikációs Felületen történő közlésével egyidejűleg – törli a Felhasználó regisztrációját és hirdetéseit (reklámjait) a Honlapról.

3.4.    A 3.3. pontban írtak szerint jár el a Szolgáltató abban az esetben is, ha azt tapasztalja, hogy egy Felhasználó – más személy nevében, de ténylegesen saját javára, vagy részben fiktív adatok megadásával – több regisztrációt létesít (különösen abból a célból, hogy a Szolgáltatót ezzel megtévesztve díjfizetési kötelezettségét elkerülje, vagy jogellenesen minimalizálja).

3.5.    A 3.3. pontban írtak szerint jár el a Szolgáltató abban az esetben is, ha azt tapasztalja, hogy a Felhasználó olyan célból regisztrált, amely a Honlap tényleges rendeltetésével nem áll összhangban, vagy egyébként a közfelfogás által elismert üzleti etikai normákat sérti.

4.       Az egyedi szerződések megkötésének folyamata, hatályba lépése

4.1.    Az egyedi szerződés megkötésének előfeltétele a Honlapon történő, 3. fejezet szerinti regisztráció.

4.2.    A Hirdetés Szolgáltatás igénybe vételéhez egyedi szerződés – Hirdetési Szerződés – megkötése szükséges. A Hirdetési Szerződés megkötéséhez a Felhasználó a Hirdetési Szerződés Panelt köteles hiánytalanul kitölteni. A Hirdetési Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Szolgáltató a Felhasználó által kitöltött Hirdetési Szerződés Panel elfogadásáról nyilatkozatot küld a Kommunikációs Felületen. A Hirdetési Szerződés feltételeit (pl. hatályba lépés és megszűnés napja, választott szolgáltatáscsomag, fizetendő díj stb.) a Szolgáltató által elfogadott Hirdetési Szerződés Panelben rögzített adatok tartalmazzák. A felek a Hirdetés Szolgáltatásra külön papíralapú szerződést nem írnak alá, a Szolgáltató által elfogadott Hirdetési Szerződés Panelben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el és kijelentik, hogy annak tartamát, hitelességét a jövőben sem teszik vitássá. A Hirdetési Szerződés Panel kitöltésére a 3.2. és 3.3. pontokban írtak megfelelően irányadók.

4.3.    A Reklámszolgáltatás igénybe vételéhez külön papíralapú egyedi szerződés – Reklámfelület Szerződés – megkötése szükséges. A Reklámfelület Szerződés – ha abban a felek eltérően nem állapodnak meg – az aláírás napján lép hatályba.

4.4.    A Szolgáltató sem a Hirdetés-, sem a Reklámszolgáltatásra nem köteles szerződést kötni a Felhasználóval. A szerződéskötés megtagadását a Szolgáltató nem köteles megindokolni.

5.       Díjazás

5.1.    A szolgáltatási díjakat – a 2.1. a)-c) pontokban felsorolt szolgáltatáscsoportokhoz igazodó tagolásban – az ÁSZF mellékletei tartalmazzák.

5.2.    Amennyiben a felek közötti egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a Felhasználó a szolgáltatási díjat a tárgyidőszakra előre köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalás útján. Amennyiben a felek közötti egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a díjfizetési kötelezettség teljesítésének (átutalás esetén a díj jóváírásának) napjától nyújtja.

5.3.    A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatási díjakat a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációnak megfelelő mértékben – a tárgyév január 1. napjára visszamenőleges hatállyal – előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan felemelje.

5.4.    A Szolgáltató jogosult elektronikus számla kibocsátására. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges ingyenes szoftver beszerzése a Felhasználó feladata.

5.5    A regisztrált Felhasználó jogosult arra, hogy a 2. számú mellékletben felsorolt egyes szolgáltatások díjának egyszerűbb és kedvezményes kiegyenlítése érdekében – a 2. számú mellékletben részletezett feltételekkel – egyénileg megadott összegű egyenleget töltsön fel. Amíg a regisztráció fennáll, addig a Felhasználó időbeli korlátozás nélkül, bármikor fizethet a feltöltött egyenlege terhére. A regisztráció – bármely okból történő – megszűnésének időpontjában a feltöltött egyenleg aktuális összege elvész, annak terhére a Felhasználó nem fizethet és a Szolgáltató az egyenleg fel nem használt összegét nem téríti vissza.

6.       A Honlap használatának alapvető feltételei

6.1.    A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlapon megjelenő tartalmak tekintetében. Ennek megfelelően a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Honlap tartalmát és megjelenését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megszüntesse. A Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulásához kötött. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen adatot, anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet.

6.2.    A Felhasználó elfogadja, hogy a hirdetéshez feltöltött fényképek és videófelvételek vonatkozásában a Szolgáltatót térben és időben korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti meg, azzal azonban, hogy mindez nem gátolja a Felhasználó szerzői jogainak gyakorlását.

6.3.    A Hirdető hirdetéséhez kizárólag olyan képet tölthet fel, amely az ingatlant egyszerre csak egy nézőpontból ábrázolja; fotómontázs (tehát több képből, vagy képrészletből összeillesztett kép) használata tilos. Nem engedélyezett továbbá logó, piktogram, saját illetve egyéb weboldalra mutató link, teljesen más ingatlant ábrázoló kép, nyilvánvalóan más Hirdetőhöz köthető kép, nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép, nyilvánvalóan utólag módosított kép amin olyan takarás található amely más hirdető képvédelmét takarja el, illetve egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítő kép sem. Az ÁSZF-ben rögzített feltételeknek nem megfelelő képeket a Szolgáltató törli.

6.4.    A Felhasználó a Hirdetőnek kizárólag az adott hirdetésre vonatkozó, a Honlap rendeltetéséhez illő olyan üzenetet küldhet, amely nem szolgál sem közvetlenül sem közvetve marketingcélokat, nem reklámoz ingatlanközvetítői tevékenységet és nem sért üzleti etikai normákat.

6.5.    A Szolgáltató szükség esetén jogosult arra, hogy a hirdetések részét képező település, városrész, utca adatbázist módosítsa, és ezeket átvezesse a hirdetések adatain is

6.6.    Különösen tilos továbbá:

-    a Honlap tartalmának, illetve egyes elemeinek visszafejtése;

-    a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

-    bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely eleme módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot);

-    a Honlap adatbázisának – akár részleges – letöltése, tárolása, bármilyen módon történő felhasználása.

6.7.    Amennyiben törvény vagy egyéb jogszabály kötelezően alkalmazandó előírása eltérően nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap tartalmáért, így különösen azért, hogy a hirdetések adatai valósak, helyesek, pontosak (pl. a kiadó ingatlan valóban a hirdetés szerinti műszaki és jogi tulajdonságokkal rendelkezik és bérleti díja valóban megfelel a piaci viszonyoknak). Az adatok esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől. A Szolgáltató nem felel továbbá a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel a Honlapra, vagy amelyekre a Honlapon hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Honlapra feltöltött bannerek, linkek, stb. mutatnak.

6.8.    Amennyiben a Szolgáltató felróható okból nem képes biztosítani a Honlap jelen ÁSZF szerinti hozzáférhetőségét, úgy arra az időre, amíg valamely szolgáltatása nem volt elérhető, díjat nem számít fel. Ezt meghaladóan ugyanakkor a Szolgáltató a Honlap hozzáférhetőségének, vagy az egyes alkalmazások működésének hibáiból eredő károkért, így különösen az esetleges elmaradt hasznokért nem felel.

6.9.    A Szolgáltató a Honlap működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A felek kizárják a Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve a más szolgáltató közreműködésével teljesített alkalmazások üzemzavaraiért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

6.10.  Amennyiben a Szolgáltató kártérítési felelőssége az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítható, a Szolgáltató által fizetendő kártérítés mértékének felső határa a Szolgáltató által megsértett egyedi szerződésben kikötött ellenérték összege.

6.11.  A díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjainak meghatározásakor a Szolgáltató a kártérítési felelősségének jelen fejezetben foglalt korlátozását is figyelembe vette.

7.       A Hirdető nyilatkozatai

7.1.    A Hirdető, aki a szolgáltatást harmadik személy javára veszi igénybe (pl. ingatlanközvetítőként), kijelenti, hogy sem a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződése, sem az annak eredményeként esetlegesen létrejövő további jogviszonyok nem sértik sem a megbízójával létrejött szerződést, sem a megbízó jogos érdekeit.

7.2.    A Hirdető kijelenti, hogy a hirdetések tartalma, az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, nem sértik harmadik személyek jogait, nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba, továbbá kijelenti, hogy a hirdetésben önellentmondó, félrevezető vagy nem egyértelműen értelmezhető adatokat nem tüntet fel. A Hirdető vállalja, hogy Ingatlanirodája tagjai közül még senki nem töltötte fel ugyanezt az ingatlant tartalmazó hirdetést.

A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy frissítéssel való visszaélésnek és ekként súlyos szerződésszegésnek minősül, ha hirdetését törli, és újból feladja, hogy a találati listákban előrébb kerüljön, vagy újból bekerüljön a hirdetésfigyelőbe, vagy egyébként más Hirdetőkkel szemben tisztességtelen előnyt szerezzen.

A Hirdető – beleértve mind a saját javukra, mind a harmadik személy javára eljáró természetes és jogi személyeket is – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései

§  valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;

§  ne legyenek megtévesztőek, félreérthetőek a Portál látogatói számára;

§  mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;

§  ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;

§  ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit; stb.

7.3.    A Hirdető kijelenti, hogy a hirdetések tartalmának megismeréséhez, és annak a Honlap rendeletetésével összhangban történő felhasználásához ezúton kifejezetten hozzájárul, és ezen túlmenően további (pl. harmadik személytől származó) engedély, nyilatkozat beszerzése nem szükséges.

7.4.    A Hirdető kijelenti, hogy rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, és – amennyiben nem, vagy nem kizárólag saját javára veszi igénybe a szolgáltatást – a jogosulttól származó szükséges megbízással és felhatalmazással.

7.5.    A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti 7.1.-7-4. pontokban foglalt bármely kötelezettségét megsérti, úgy a Szolgáltató – választása szerint –

a)         maga orvosolja a jogsértő állapotot (pl. a hirdetés adatainak, szövegének pontosításával, módosításával, vagy valamely hirdetés törlésével), vagy

b)         – az egyedi szerződés felmondásának közlésével egyidejűleg – törli a Hirdető regisztrációját és hirdetéseit (reklámjait) a Honlapról.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy az általa választott intézkedésről, amennyiben azt nem tartja kellően hatékonynak, másik intézkedésre térjen át.

7.6.    A Hirdető kijelenti, hogy nem áll felszámolási-, csőd-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt és nincsen tudomása arról, hogy ilyen eljárást bárki kezdeményezett volna ellene, vagy ilyen veszély fenyegetné. A Hirdető vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót arról, ha a jelen pontban írt körülményeiben bármilyen változás következett be. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene felszámolási-, csőd-, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a Szolgáltató mindaddig, míg az eljárás iránti kérelmet el nem utasítják, a szolgáltatását felfüggesztheti, amennyiben pedig az eljárás iránti kérelemnek helyt adnak (tehát pl. a felszámolását elrendelik), úgy a Hirdető regisztrációja és hirdetései (reklámjai) – az egyedi szerződés felmondásának közlésével egyidejűleg – törlésre kerülnek.

7.7.    A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult annak folyamatos ellenőrzésére, hogy a Hirdető a Honlapot az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok megtartásával használja-e, ugyanakkor a Szolgáltatónak nem feladata az esetleges jogsértések feltárása és a Hirdető erről történő értesítése. A Hirdető vállalja, hogy teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

7.8.    A Hirdető ismeri és elfogadja azt a tényt, hogy a Honlap üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, a Honlapon böngészőkkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetők joga és kötelezettsége. Ennek megfelelően a Hirdető kizárólagosan felel az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványok és engedélyek beszerzéséért, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzésének igazolásáért. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részben sem vállalja át a Hirdetőnek a megbízójával kötött ingatlanközvetítői szerződéséből eredő kötelezettségeit.

7.9.    A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetések (reklámok) elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is –, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más hirdetés vagy más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a hirdetés (reklám) közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – hirdetés (reklám) tekintetében nem támaszthat.

7.10.  A Hirdető kifejezetten elfogadja, hogy – amennyiben a regisztráció során ehhez hozzájárul – a Szolgáltató őt megadott telefonos elérhetőségén és mail címén marketig célból felhívja, illetőleg részére hírleveleket küldjön.

7.11. A Hirdető kifejezetten elfogadja, hogy hirdetéseit, vagy azok bármelyikét a Szolgáltató az irodahaz.com és luxuryrentals.hu weboldalra is feltöltse, ahol elérhetőségként saját központi telefonszámát adja meg. Érdeklődés esetén a Szolgáltató veszi fel a kapcsolatot a Hirdetővel.

8.       Az egyedi szerződés felmondása, egyéb okból történő megszűnése

8.1.    A Szolgáltató jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

-    a hirdetés, vagy reklám a hatályos magyar jogi rendelkezéséket, a jelen ÁSZF rendelkezését, internet-, vagy egyéb szakmai etikai kódexet sért,

-    harmadik személy panaszában azt sérelmezi, hogy a hirdetésben, reklámban adataival (pl. telefonszámával) visszaéltek, azt engedélye nélkül tették közzé, vagy valamely szellemi alkotásához fűződő jogát megsértették (pl. az általa készített fényképet hozzájárulása nélkül tették közzé),

-    a hirdetés, vagy reklám tisztességtelen, megtévesztő, egyébként nem összeegyeztethető a Honlap rendeltetésével, vagy a Szolgáltató üzleti jó hírnevét, vagy üzleti érdekét sérti,

-    a Hirdető fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik,

-    a hirdetés, vagy reklám bármely eleme informatikai biztonsági kockázatot jelent,

-    az egyedi szerződés így rendelkezik,

-    az ÁSZF máshol így rendelkezik.

8.2.    Az azonnali hatályú felmondás történhet részlegesen, azaz csak a jogsértéssel érintett hirdetés (reklám) vonatkozásában, de a Szolgáltató dönthet úgy is, hogy minden, az érintett Hirdetővel fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondja.

8.3.    Az azonnali hatályú felmondást Hirdetési Szerződés esetében a Kommunikációs Felületen, Reklámfelület Szerződés esetében cégszerűen aláírt papíralapú nyilatkozatban közli a Szolgáltató. A közlés előbbi esetben a Kommunikációs Felületen történő megjelenítés időpontjában, utóbbi esetben a Reklámfelület Szerződésben megadott címre történt, feladóvevénnyel igazolt postai feladás napját követő ötödik munkanapon hatályosul.

8.4.    Az azonnali hatályú felmondás 8.3. pont szerinti közlésével az érintett egyedi szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Hirdető az egyedi szerződés megszűnéstől az egyedi szerződés eredetileg kikötött lejártáig terjedő időre eső szolgáltatási díjat meghiúsulási kötbér jogcímén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére, a felmondás közlésétől számított 15 naptári napon belül.

8.5.    Amennyiben a Hirdető megítélése szerint a Szolgáltató nem szerződésszerűen teljesít, úgy kifogását a Kommunikációs Felületen köteles bejelenteni a Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató az indokolt kifogásban foglaltakat a bejelentéstől számított 3 naptári napon belül nem orvosolja, akkor a Hirdető – a 8.3. pont megfelelő alkalmazásával – azonnali hatályú felmondással élhet. Ebben az esetben az azonnali hatályú felmondással érintett egyedi szerződés megszűnése és eredetileg kikötött lejárta közötti időre eső szolgáltatási díjat, ha azt a Hirdető már előre teljesítette, a Szolgáltató köteles 15 naptári napon belül visszatéríteni.

8.6.    Az egyedi szerződés azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény hiányában akkor szüntethető meg egyoldalúan (rendes felmondással), ha erre az egyedi szerződés lehetőséget ad. A felmondási időt ilyen esetben szintén az egyedi szerződés rögzíti.

8.7.    Azonnali hatályú felmondás hiányában az egyedi szerződés megszűnik:

-    a határozott időre szóló egyedi szerződésben meghatározott időtartam lejártával,

-    rendes felmondás esetén – ha rendes felmondásra az egyedi szerződés lehetőséget ad – a felmondási idő lejártával,

-    a felek közös megegyezése esetén a közösen meghatározott időpontban.

9.       Adatvédelmi rendelkezések

9.1.    Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a következő adatok kezeléséhez: név, dátum, e-mail cím, a hirdetés szövege, a hirdetésekhez feltöltött fényképek, a Felhasználó által megadott egyéb adatok, továbbá azok az adatok, amelyek hiányában a szolgáltatás technikai okból nem lenne teljeskörűen biztosítható.

9.2.    Amennyiben a Felhasználó sem Hirdetési-, sem Reklámszolgáltatásra nem kötött egyedi szerződést, úgy a kezelt adatok a regisztráció törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval egyedi szerződést kötött, úgy a törlésre a szerződéskötés évét követő hatodik év utolsó napján kerül sor.

9.3.    A Szolgáltató a 9.1. pont szerinti adatokat a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez, illetve a szerződésekből eredő igényeinek érvényesítéséhez, valamint a regisztráció során engedélyezett, ÁSZF szerinti marketig tevékenységhez szükséges módon és mértékben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az irányadó nemzetközi egyezmények előírásainak megfelelően kezeli.

9.4.    A személyes adatok törlése, vagy módosítása, továbbá a regisztráció során engedélyezett marketing tevékenységhez adott hozzájárulás visszavonása kezdeményezhető:

-    e-mail üzenetben az iroda@alberlet.hu címre küldött üzenettel, vagy

-    postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levélben.

9.5.    A vonatkozó jogszabályokban megjelölt hatóságok (így különösen: bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, országgyűlési biztos stb.) tájékoztatás adása, adatok közlése, iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Szolgáltatót. Ilyen megkeresés esetén a Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9.6.    A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt adatok legmagasabb szintű védelme, azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, jogosulatlan hozzáférésének, sérülésének, véletlen megsemmisülésének, jogosulatlan felhasználásának megakadályozása, valamint lehetőség szerinti pontossága, teljessége, naprakész állapota érdekében.

9.7.    A Szolgáltató a 9.1. pont szerinti adatokat jogi kötelezettségeinek teljesítése, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

9.8.    A Felhasználó ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan adatokat gyűjtsön, amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fennakadásmentes biztosítása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie). A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul.

9.9.    A Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik személy részére csak szolgáltatásainak fejlesztése, vagy üzemeltetése érdekében továbbítja. A Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

9.10.  A Honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

9.11.  A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje adatait. E körben a Hirdető tudomásul veszi, hogy hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető a Szolgáltató részére megadja a mindazon adatait, amelyek a szolgáltatás megfelelő biztosításához szükségesek. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

9.11.  A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a 9.4. pontban írt módon.

9.12.  A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

9.13.  A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatot kijavíthatja, ha az nem valós, vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelő (helyes) adatot a Szolgáltató ismeri.

9.14.  A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.15.  A szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetekben törli az általa kezelt adatot, így különösen akkor, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.16.  A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

9.17.  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

-    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-    törvényben meghatározott egyéb esetben.

9.18.  A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.19.  A Felhasználó jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

10.     Titoktartás

10.1.  A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek.

10.2.  Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartás kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

11.     Szellemi Alkotások

11.1.  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, domain-nevére, az azzal képzett másodlagos domain nevekre valamint internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

12.     Jognyilatkozatok közlése, értesítések

12.1.  Amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a felek jognyilatkozatai akkor tekintendők hatályosan közöltnek, ha azt a Kommunikációs Felületen megjelenítették, vagy ha ajánlott-tértivevényes küldeményként a másik fél egyedi szerződésben megjelölt székhelyére kézbesítették.

12.2.  A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindazon adatváltozásokat, amelyek a regisztráció során rögzített adatokat, vagy az egyedi szerződés teljesítését érintő adatokat (így különösen a hirdetés adatait) érintik, 3 naptári napon belül a Kommunikációs Felületen közöljék. A közlés késedelméből, vagy elmaradásából eredő minden kár és hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felelt terheli.

12.3.  A felek kölcsönösen vállalják, hogy a Kommunikációs Felületen haladéktalanul értesítik egymást arról, ha elháríthatatlan külső ok (vis maior) akadályozza szerződésszerű teljesítésüket. Az értesítést elmulasztó fél vis maiorra nem hivatkozhat.

13.     Záró rendelkezések

13.1.  A felhasználók a Szolgáltatóval szemben fennálló követeléseiket kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával engedményezhetik.

13.2.  Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

              1. számú melléklet: Szolgáltatási szerződés az Alberlet.hu portálon nyújtott szolgáltatásokra + díjtáblázat

13.3.  A felek közötti jogvita esetén a jelen ÁSZF és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Általános szerződési feltételek 1. számú melléklete
 

Szolgáltatási szerződés az alberlet.hu portálon nyújtott szolgáltatásokra

amely létrejött

egyrészről:

Név: Alberlet.hu Kft.
Székhely: 1075 Budapest, Holló u. 3-9. fsz. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-733417
Adószám: 13402646-2-42
Bankszámlaszám: 10400205-02014597
E-mail cím: iroda@alberlet.hu
Képviseletében eljár: Legény Imre ügyvezető

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről:

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
E-mail cím:
Képviseletében eljár:

mint megrendelő(a továbbiakban: Megrendelő) között a mainapon az alábbi feltételekkel:

1.             A szerződés tárgya

1.1.       Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés alapján ingatlan-nyilvántartási és hirdetési szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére a www.alberlet.hu portálon (a továbbiakban: Portál).

1.2.       A Szolgáltató által vállalt szolgáltatások felsorolását és részletes feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő a szerződés fennállása idején újabb szolgáltatásra tart igényt, úgy a szerződő felek az 1. számú mellékletet megfelelően módosítják.

2.             A szerződő felek jogai és kötelezettségei

2.1.       A Szolgáltató vállalja, hogy az 1. számú mellékletben rögzített szolgáltatásokat az első negyedéves számla Megrendelő általi teljesítését követően haladéktalanul aktiválja, és a szerződés megszűnéséig, vagy a szolgáltatás felfüggesztésére okot adó körülmény bekövetkezéséig folyamatosan biztosítja.

2.2.       Amennyiben a Megrendelő bármilyen, a szolgáltatást érintő hibát észlel, köteles azt 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató részére e-mail üzenetben bejelenteni. A Szolgáltató köteles a hiba kijavítását a bejelentést követő munkanapon megkezdeni. A hibabejelentés késedelméből eredő következményeket a Megrendelő viseli.

2.3.       A Megrendelő az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a hirdetésre és az internetes hirdetésre vonatkozó szakmai etikai kódexek, ajánlások megtartásával veheti igénybe. Erre figyelemmel a Megrendelő – az itt fel nem sorolt egyéb, e körbe tartozó tilalmak és előírások megtartásán túl – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései

§  valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;

§  ne legyenek megtévesztőek, félreérthetőek a Portál látogatói számára;

§  mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;

§  ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát;

§  ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit; stb.

A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

2.4.       A 2.3. pontban foglaltak megtartásáért, illetve az esetleges megsértésükből eredő károkért és minden egyéb jogkövetkezményért harmadik személyekkel szemben – beleértve a hatóságokat és a szakmai szervezeteket – közvetlenül és kizárólag a Megrendelő felel. Amennyiben harmadik személy a 2.3. pontban írtak megsértéséből eredően a Szolgáltatóval szemben támasztana igényt, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató felé helytállni, illetve minden jogilag lehetséges módon haladéktalanul mentesíteni a Szolgáltatót az esetleges jogkövetkezmények alól. A Szolgáltató jogosult folyamatosan ellenőrizni a 2.3. pontban foglaltak megtartását, e jogának gyakorlása, vagy elmulasztása azonban semmiben nem érinti a Megrendelő jelen pontban részletezett kizárólagos felelősségét.

2.5.       A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés, illetve az annak alapján igénybe vett szolgáltatások segítségével létrehozni kívánt jogügyletek nem sértik a vele jogviszonyban álló harmadik személyek jogát, jogos érdekét, illetve a harmadik személyekkel kötött ingatlanközvetítői, vagy -ügynöki szerződéseket. A Megrendelő továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások igénybe vételéhez – így különösen az általa hirdetni kívánt ingatlanokra és az ingatlanok bérbeadóira vonatkozó adatoknak a Portálon való feltüntetéséhez – nem szükséges harmadik személy előzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása, illetve ha szükséges, akkor rendelkezik azzal.

2.6.       A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő és ügyfelei közötti szerződések alapján a Megrendelőre háruló feladatokat továbbra is kizárólagosan a Megrendelő látja el, e jogviszonyok alanyait és tartalmát a jelen szerződés semmiben nem érinti.

2.7.       A Szolgáltató fenntartja valamennyi, kizárólagosan őt illető jogát szolgáltatásainak minden elemére, így különösen de nem kizárólagosan a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.alberlet.hu domain névre, valamint internetes reklámfelületeire. Amennyiben a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Szolgáltató versenytársának hirdetését jeleníti meg (pl. más hasonló tárgyú portálok belinkelése, azok említése a hirdetés szövegében), a Szolgáltató a Megrendelő e-mailben történő értesítésével egyidejűleg a jogsértő hirdetési anyagot eltávolítja a szerverről. A jelen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

3.             Díjazás, fizetési feltételek

3.1.       A Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű havi szolgáltatási díjra jogosult.

3.2.       A havi díjakat negyedévenként, előre számlázza ki a Szolgáltató. A szolgáltatási díjat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni. Késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megtérítésére is köteles.

3.3.       A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező szolgáltatások havi díját egyoldalúan módosíthatja, az aktuális díjakat tartalmazó díjszabást a Megrendelő a saját Mappa adminisztrációs irodájában tekintheti meg, a Szolgáltató erről külön értesítést a Megrendelőnek nem küld. A módosított díjakat akkor kell elfogadottnak és a szerződő felek közötti jogviszonyban irányadónak tekinteni, ha a Megrendelő az általa előre kifizetett negyedéves időszak lejártát megelőzően azonnali hatályú felmondást, vagy – a

4.2. pont szerinti módon és határidőben – rendes felmondást nem közöl.

3.4.       A díjfizetés – akár csak részleges – késedelme, vagy elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.             A szerződés időtartama, megszűnése

4.1.       A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés egyoldalúan a 4.2. pont szerinti rendes felmondás, vagy a 4.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg, mindkét esetben írásbeli nyilatkozattal.

4.2.       A szerződést bármelyik fél felmondhatja indokolás nélkül, a Megrendelő által utoljára kifizetett negyedéves időszak utolsó napjára (a továbbiakban: negyedéves fordulónap). A rendes felmondást legkésőbb a negyedéves fordulónapot megelőző 15. napon kell közölni a másik féllel. A jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő rendes felmondás esetén a szerződés a negyedéves fordulónappal szűnik meg.

4.3.       Azonnali hatályú felmondásra súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult. Súlyos szerződésszegésnek kizárólag az a kötelezettségszegés minősül, amelynek vonatkozásában a jelen szerződés így rendelkezik. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésének napjával szűnik meg. Amennyiben a Megrendelő él azonnali hatályú felmondással, úgy visszajár részére a szolgáltatási díjnak a szerződés megszűnésétől a negyedéves fordulónapig számított, időarányos része.

4.4.       A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató törli szerveréről a Megrendelő hirdetéseit, kivéve ha a Megrendelő élt jogszerűen azonnali hatályú felmondással. A jelen pontban foglalt rendelkezésnek megfelelően történt törlésből eredő esetleges adatvesztésért a Szolgáltató nem felel.

5.             A szolgáltatás felfüggesztése

5.1.       A Szolgáltató – minden olyan esetben, amikor megilletné az azonnali hatályú felmondás joga – 30 (harminc) naptári napra felfüggesztheti az 1. számú mellékletben írt szolgáltatásait, illetve azok bármelyikét, anélkül, hogy ezzel a szerződést megszüntetné. A felfüggesztés időtartama a 30 (harminc) naptári napot csak akkor haladhatja meg, ha alapos okkal tartani lehet attól, hogy a felfüggesztett szolgáltatás helyreállítása esetén újabb, a felfüggesztésre okot adó jogsértést követne el a Megrendelő.

5.2.       A szolgáltatás felfüggesztéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt. A Szolgáltató a felfüggesztés ideje alatt is bármikor élhet azonnali hatályú felmondási jogával, a 4. fejezet rendelkezései szerint.

5.3.       A Megrendelő a szolgáltatás felfüggesztésének idejére is köteles megfizetni a szerződésben kikötött szolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem neki felróható okból, hanem a Megrendelő jogsértésének következtében nem biztosítja a felfüggesztett szolgáltatást.

6.             Titoktartás, záró rendelkezések

6.1.       A szerződő felek – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy bíróság, illetve hatóság felhívása hiányában – kötelesek a másik félre vonatkozó üzleti titkokat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatot, amely a jelen szerződéssel összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre hátrányos következménnyel járhat. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a szerződő feleket a szerződés megszűnését követően is határozatlan ideig terheli.

6.2.       A szerződő felek között – a postán kézbesítendő számlák, újabb szolgáltatásra vonatkozó megrendelések, valamint a rendes és azonnali hatályú felmondások kivételével – írásbeli közlésnek minősül a felek megadott fax számára, e-mail címére, vagy a Mappa adminisztrációs iroda kezelőfelületére küldött (elektronikus) üzenet.

6.3.       A szerződő felek az adataikban bekövetkező változásokról három naptári napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni. Az adatváltozásról történő tájékoztatásig valamennyi, a 6.2. pont szerint közölt nyilatkozat hatályosan közöltnek tekintendő akkor is, ha a nyilatkozat átvételére (visszaigazolására) bármely okból nem került sor.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Díjtáblázat - Előfizetőknek /1. számú melléklet/

0 - 100 hirdetés + 1 referensi belépés + havi díjnak megfelelő összegű kiemelési egyenleg: 12 900 Ft + áfa / hó

101 - 500 hirdetés + 1referensi belépés + havi díjnak megfelelő összegű kiemelési egyenleg: 22 900 Ft + áfa / hó

501 - 1000 hirdetés + 1referensi belépés + havi díjnak megfelelő összegű kiemelési egyenleg: 42 900 Ft + áfa / hó

Kiegészítő szolgáltatások:

Referensi modul: 1 000 Ft + áfa / hó / referens

Heti frissítés: 10 000 Ft + áfa / hó

Áttöltés*: 5 000 Ft + áfa / hó

A számlázás és díjfizetés három havonta előre történik.

A megrendelni kívánt szolgáltatást kérjük megjelölni.

*Áttöltés: Az ingatlaniroda hirdetés adatbázisának automatikus átvétele a következő rendszerekből: Házbank, Sunflower, Ingatlantájoló, Ingatlanforrás

Általános szerződési feltételek 2. számú melléklete
Egyenleggel fizethető szolgáltatások

Az Alberlet.hu -n egyenleggel a kiemelések fizethetőek:

Képek aktiválása
Előrehozás a listában
Főoldali kiemelés
Extra hirdetés

A kiemelésekről részletes leírás a következő oldalon található: http://www.alberlet.hu/8-Kiemelesi-lehetosegek

A kiemelések árai különbözőek. Az aktuális díjakról Ügyfélszolgálatunkon (e-mail cím: iroda@alberlet.hu), illetve hirdetésfeladás során a kiemelések oldalán tájékozódhat.

Az egyenleg előfizetési díjra nem használható fel, mappa szolgáltatás nem aktiválható belőle.