Vitkovics Mihály utca

Budapest, V. Kerület

10

157 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Király utca

Budapest, VI. Kerület

21

200 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Dandár utca

Budapest, IX. Kerület

4

141 000 HUF


33 m2 · 1 szoba

Dandár utca

Budapest, IX. Kerület

6

141 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Lenhossék utca

Budapest, IX. Kerület

1

20 000 HUF


9 m2 · 1 szoba

Holló utca

Budapest, VII. Kerület

1

20 000 HUF


9 m2 · 1 szoba

Aradi utca

Budapest, VI. Kerület

1

15 000 HUF


9 m2 · 1 szoba

Viola utca

Budapest, IX. Kerület

1

100 000 HUF


35 m2 · 1 szoba

Népfürdő utca

Budapest, XIII. Kerület

2

130 000 HUF


41 m2 · 1 szoba

Liliom utca

Budapest, IX. Kerület

0

110 000 HUF


40 m2 · 1 szoba

Balázs Béla utca

Budapest, IX. Kerület

0

173 000 HUF


56 m2 · 1 szoba

Nagy Templom utca

Budapest, VIII. Kerület

6

110 000 HUF


35 m2 · 1 szoba

Práter utca

Budapest, VIII. Kerület

4

125 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Károly körút

Budapest, VII. Kerület

9

140 000 HUF


26 m2 · 1 szoba

Király utca

Budapest, VI. Kerület

12

189 000 HUF


31 m2 · 1 szoba

Népfürdő utca

Budapest, XIII. Kerület

9

135 000 HUF


40 m2 · 1 szoba

Révész utca

Budapest, XIII. Kerület

5

786 000 HUF


123 m2 · 1 szoba

Angyal utca

Budapest, IX. Kerület

0

120 000 HUF


41 m2 · 1 szoba

Csata utca

Budapest, XIII. Kerület

11

120 000 HUF


39 m2 · 1 szoba

Népfürdő utca

Budapest, XIII. Kerület

9

130 000 HUF


40 m2 · 1 szoba

Szív utca

Budapest, VI. Kerület

2

95 000 HUF


27 m2 · 1 szoba

Corvin sétány

Budapest, VIII. Kerület

6

343 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Egressy út

Budapest, XIV. Kerület

10

210 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Reitter Ferenc utca

Budapest, XIII. Kerület

0

95 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Dandár utca

Budapest, IX. Kerület

4

151 000 HUF


34 m2 · 1 szoba

Esztergomi út

Budapest, XIII. Kerület

10

120 000 HUF


36 m2 · 1 szoba

Visegrádi utca

Budapest, XIII. Kerület

2

135 000 HUF


35 m2 · 1 szoba

Halas utca

Budapest, X. Kerület

5

115 000 HUF


25 m2 · 1 szoba

Béke tér

Budapest, XIII. Kerület

9

200 000 HUF


58 m2 · 1 szoba

Práter utca

Budapest, VIII. Kerület

19

135 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Mester utca

Budapest, IX. Kerület

7

100 000 HUF


40 m2 · 1 szoba

Horánszky utca

Budapest, VIII. Kerület

0

110 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Ó utca

Budapest, VI. Kerület

9

371 000 HUF


38 m2 · 1 szoba

Kisfaludy utca

Budapest, VIII. Kerület

5

292 000 HUF


35 m2 · 1 szoba

Akácfa utca

Budapest, VII. Kerület

4

311 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Akácfa utca

Budapest, VII. Kerület

11

330 000 HUF


50 m2 · 1 szoba

Halas utca

Budapest, X. Kerület

3

115 000 HUF


25 m2 · 1 szoba

Práter utca

Budapest, VIII. Kerület

9

119 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Tűzoltó utca

Budapest, IX. Kerület

3

95 000 HUF


28 m2 · 1 szoba

Dob utca

Budapest, VII. Kerület

10

126 000 HUF


33 m2 · 1 szoba

Dugonics utca

Budapest, VIII. Kerület

7

250 000 HUF


50 m2 · 1 szoba

Lenhossék utca

Budapest, IX. Kerület

0

100 000 HUF


34 m2 · 1 szoba

Nap utca

Budapest, VIII. Kerület

0

95 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

  • Ajánlások önnek