Meder utca

Budapest, XIII. Kerület

14

190 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Márton utca

Budapest, IX. Kerület

14

135 000 HUF


60 m2 · 1 szoba

Dandár utca

Budapest, IX. Kerület

4

155 000 HUF


33 m2 · 1 szoba

Nagy Templom utca

Budapest, VIII. Kerület

5

127 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Nagy Templom utca

Budapest, VIII. Kerület

5

98 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Holló utca

Budapest, VII. Kerület

11

174 000 HUF


40 m2 · 1 szoba

Thaly Kálmán utca

Budapest, IX. Kerület

5

130 000 HUF


50 m2 · 1 szoba

Nádasdy utca

Budapest, IX. Kerület

0

110 000 HUF


28 m2 · 1 szoba

Vaskapu utca

Budapest, IX. Kerület

18

206 000 HUF


35 m2 · 1 szoba

Tolnai Lajos utca

Budapest, VIII. Kerület

0

140 000 HUF


33 m2 · 1 szoba

Nádasdy utca

Budapest, IX. Kerület

10

120 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Esztergomi út

Budapest, XIII. Kerület

0

120 000 HUF


41 m2 · 1 szoba

Cházár András utca

Budapest, XIV. Kerület

14

150 000 HUF


54 m2 · 1 szoba

Teve utca

Budapest, XIII. Kerület

15

180 000 HUF


33 m2 · 1 szoba

Mátyás utca

Budapest, XXI. Kerület

0

50 000 HUF


16 m2 · 1 szoba

Vizafogó sétány

Budapest, XIII. Kerület

0

130 000 HUF


35 m2 · 1 szoba

Márton utca

Budapest, IX. Kerület

14

75 000 HUF


51 m2 · 1 szoba

Tolnai Lajos utca

Budapest, VIII. Kerület

8

125 000 HUF


36 m2 · 1 szoba

Corvin sétány

Budapest, VIII. Kerület

8

199 000 HUF


50 m2 · 1 szoba

Korányi Sándor utca

Budapest, VIII. Kerület

8

110 000 HUF


45 m2 · 1 szoba

Egressy út

Budapest, XIV. Kerület

0

90 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Rózsa utca

Budapest, VII. Kerület

14

161 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Páva utca

Budapest, IX. Kerület

19

110 000 HUF


45 m2 · 1 szoba

Vendel utca

Budapest, IX. Kerület

7

120 000 HUF


34 m2 · 1 szoba

Üllői út

Budapest, VIII. Kerület

0

95 000 HUF


39 m2 · 1 szoba

Fecske utca

Budapest, VIII. Kerület

10

93 000 HUF


32 m2 · 1 szoba

Berzenczey utca

Budapest, IX. Kerület

6

110 000 HUF


37 m2 · 1 szoba

Mester utca

Budapest, IX. Kerület

17

125 000 HUF


36 m2 · 1 szoba

Népfürdő utca

Budapest, XIII. Kerület

11

159 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Corvin sétány

Budapest, VIII. Kerület

5

129 000 HUF


28 m2 · 1 szoba

Bérkocsis utca

Budapest, VIII. Kerület

6

110 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Bérkocsis utca

Budapest, VIII. Kerület

8

110 000 HUF


30 m2 · 1 szoba

Haller utca

Budapest, IX. Kerület

0

130 000 HUF


50 m2 · 1 szoba

Rózsa utca

Budapest, VI. Kerület

14

160 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Radnóti Miklós utca

Budapest, XIII. Kerület

10

250 000 HUF


105 m2 · 1 szoba

Mester utca

Budapest, IX. Kerület

4

160 000 HUF


37 m2 · 1 szoba

Hőgyes Endre utca

Budapest, IX. Kerület

0

150 000 HUF


56 m2 · 1 szoba

Nádasdy utca

Budapest, IX. Kerület

8

129 000 HUF


36 m2 · 1 szoba

Rózsa utca

Budapest, VI. Kerület

19

160 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Rózsa utca

Budapest, VI. Kerület

14

160 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Meder utca

Budapest, XIII. Kerület

1

190 000 HUF


42 m2 · 1 szoba

Concordia köz

Budapest, IX. Kerület

14

150 000 HUF


34 m2 · 1 szoba

Concordia köz

Budapest, IX. Kerület

0

150 000 HUF


34 m2 · 1 szoba

  • Ajánlások Neked