Vécsey utca

Budapest, V. Kerület

8

355 000 HUF


87 m2 · 2 szoba

Bank utca

Budapest, V. Kerület

8

300 000 HUF


80 m2 · 2 szoba

Szemlőhegy utca

Budapest, II. Kerület

11

290 000 HUF


88 m2 · 2 szoba

Honvéd utca

Budapest, V. Kerület

13

312 000 HUF


72 m2 · 2 szoba

Szerémi sor

Budapest, XI. Kerület

10

160 000 HUF


65 m2 · 2 szoba

Fekete István utca

Budapest, II. Kerület

19

180 000 HUF


55 m2 · 2 szoba

Ida utca

Budapest, XIV. Kerület

15

240 000 HUF


120 m2 · 2 szoba

Benczúr utca

Budapest, VI. Kerület

5

200 000 HUF


62 m2 · 2 szoba

Dési Huber utca

Budapest, IX. Kerület

8

120 000 HUF


54 m2 · 2 szoba

Falk Miksa utca

Budapest, V. Kerület

9

312 000 HUF


72 m2 · 2 szoba

Bajcsy-Zsilinszky út

Budapest, VI. Kerület

8

140 000 HUF


76 m2 · 2 szoba

Apostol utca

Budapest, II. Kerület

7

280 000 HUF


50 m2 · 2 szoba

Béke tér

Budapest, XXI. Kerület

9

90 000 HUF


56 m2 · 2 szoba

Andrássy út

Budapest, VI. Kerület

8

190 000 HUF


81 m2 · 2 szoba

Király utca

Budapest, VII. Kerület

21

200 000 HUF


56 m2 · 2 szoba

Dohány utca

Budapest, VII. Kerület

9

130 000 HUF


66 m2 · 2 szoba

Bajcsy-Zsilinszky út

Budapest, V. Kerület

9

140 000 HUF


76 m2 · 2 szoba

Aranykéz utca

Budapest, V. Kerület

7

218 000 HUF


61 m2 · 2 szoba

Kőszeg utca

Budapest, XIV. Kerület

7

150 000 HUF


50 m2 · 2 szoba

Akácfa utca

Budapest, VII. Kerület

12

180 000 HUF


65 m2 · 2 szoba

Bogdánfy utca

Budapest, XI. Kerület

17

110 000 HUF


57 m2 · 2 szoba

Üllői út

Budapest, VIII. Kerület

11

110 000 HUF


57 m2 · 2 szoba

Baka utca

Budapest, II. Kerület

7

120 000 HUF


54 m2 · 2 szoba

Hőgyes Endre utca

Budapest, IX. Kerület

9

130 000 HUF


60 m2 · 2 szoba

Király utca

Budapest, VI. Kerület

20

200 000 HUF


56 m2 · 2 szoba

Orom utca

Budapest, I. Kerület

15

320 000 HUF


82 m2 · 2 szoba

Haller utca

Budapest, IX. Kerület

10

150 000 HUF


50 m2 · 2 szoba

Etele út

Budapest, XI. Kerület

10

170 000 HUF


55 m2 · 2 szoba

Rumbach Sebestyén utca

Budapest, VII. Kerület

10

150 000 HUF


54 m2 · 2 szoba

Balassi Bálint utca

Budapest, V. Kerület

8

200 000 HUF


80 m2 · 2 szoba

Csongor utca

Budapest, XIII. Kerület

8

150 000 HUF


44 m2 · 2 szoba

Egressy tér

Budapest, XIV. Kerület

8

105 000 HUF


54 m2 · 2 szoba

Rómer Flóris utca

Budapest, II. Kerület

7

200 000 HUF


57 m2 · 2 szoba

Csatárka út

Budapest, II. Kerület

9

170 000 HUF


62 m2 · 2 szoba

Bécsi utca

Budapest, V. Kerület

8

270 000 HUF


105 m2 · 2 szoba

Füvészkert utca

Budapest, VIII. Kerület

10

140 000 HUF


52 m2 · 2 szoba

Gyakorló utca

Budapest, X. Kerület

0

90 000 HUF


49 m2 · 2 szoba

Zsolna utca

Budapest, XII. Kerület

6

499 000 HUF


95 m2 · 2 szoba

Hunor utca

Budapest, III. Kerület

0

140 000 HUF


47 m2 · 2 szoba

Akácfa utca

Budapest, VII. Kerület

14

140 000 HUF


58 m2 · 2 szoba

Csata utca

Budapest, XIII. Kerület

9

140 000 HUF


56 m2 · 2 szoba

Holló utca

Budapest, VII. Kerület

10

187 000 HUF


59 m2 · 2 szoba

Soroksári út

Budapest, IX. Kerület

10

156 000 HUF


52 m2 · 2 szoba

  • Ajánlások önnek